Със Заповед № ДС-ЗД-66 от 24.02.2016 г. е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №2 от 24.02.2016 г. за линеен обект от техническата инфраструктура: „Оптична кабелна линия „1151-1151-113/ТШ2“

Със Заповед № ДС-ЗД-66 от 24.02.2016 г. е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №2 от 24.02.2016 г. за линеен обект от техническата инфраструктура: „Оптична кабелна линия „1151-1151-113/ТШ2“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Областният управител на област Стара Загора на основание чл.149, ал.4 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № ДС-ЗД-66 от 24.02.2016 г. е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 2 от 24.02.2016 г. за линеен обект от техническата инфраструктура: „Оптична кабелна линия „1151-1151-113/ТШ2“, землище: с.Змейово, Община Стара Загора, Област Стара Загора и землище: с.Ягода, Община Мъглиж, Област Стара Загора, с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЕИК 000695324, със седалище и адрес на управление  гр.София, ул. „Дякон Игнатий” №3, представлявано от Николай Нанков Ненчев -  Министър на отбраната на Република България.

Обектът е III – трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з” от Закона за устройство на територията и чл. 6, ал. 7 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Местоположение на оптичния кабел: Трасето се движи през имоти, които са общинска и държавна собственост в землищата на следните населени места: с.Змейово, ЕКТТЕ 31276, Община Стара Загора, Област Стара Загора и землище: с.Ягода, ЕКТТЕ 87212, Община Мъглиж, Област Стара Загора.

Трасето на електропровода преминава през следните имоти:

В землището на с.Змейово ,общ. Стара Загора:

Имот № 003110 – Държавна публична собственост;

В землището на с.Ягода ,общ. Мъглиж:

Имот № 000433 – Държавна публична собственост;

Имот № 000422 – Общинска публична собственост;

Общата дължина на трасето е788 м.

На основание чл.149, ал.4 от ЗУТ заповедта и разрешението за строеж могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица чрез oбластния управител на област Стара Загора пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

Създадена: 2016-02-23 22:00:00
Променена: 2020-08-12 23:32:23