Списък на имотите - държавна собственост в управление на Областния управител на Област Стара Загора, годни за продажба с данъчна оценка над 10 000 лв.

НАСЕЛЕНО МЯСТО

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ВИД НА ИМОТА

ПЛОЩ

АДС

ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

ДРУГИ ДАННИ

1

гр. Стара Загора

ПИ 68850.522.5580

(УПИ ХХІІ 5580, кв.19а)

Дворно място

611 кв.м

5285/20.07.2007 г.

12 427,70 лв.

НТП: За ветеринарна лечебница

2

гр. Стара Загора

ПИ 68850.522.5581

(УПИ ХХІІІ 5581, кв.19а)

Дворно място

612 кв.м

5286/20.07.2007 г.

12 427,70 лв.

НТП: За друг вид производствен, складов обект

3

гр. Стара Загора

Имот №001656

Дворно място

10085 кв.м

6163/20.02.2009 г.

13 4275,70 лв.

НТП: Др. воден терен

4

гр. Стара Загора

ПИ 68850.502.429

Дворно място

2000 кв.м

6191/18.05.2009 г.

107 600 лв.

НТП: За друг обществен обект, комплекс

5

гр. Стара Загора

ПИ 68850.502.430

Дворно място

2000 кв.м

6190/18.05.2009 г.

107 600 лв.

НТП: За друг обществен обект, комплекс

6

гр. Стара Загора

ПИ 68850.177.549

(стар №001549)

Дворно място

14109 кв.м

6709/15.02.2011 г.

187 852,90 лв.

НТП: За друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти; учредено право на строеж на ЮЛ за 36,40 кв.м

7

гр. Стара Загора

ПИ 68850.177.546

(стар №001546)

Дворно място

6866 кв.м

6710/15.02.2011 г.

102 715,40 лв.

НТП: За друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти

8

гр. Стара Загора

 

ПИ 68850.233.485

Дворно място

3901 кв.м.

7625/30.01.2013 г.

51 939,50 лв.

НТП: За ремонт и поддържане на транспортни средства

9

с. Казанлъшки бани

Имот №230

Дворно място

2212 кв.м

6576/24.09.2010 г.

23 745,80 лв.

в имота има каптаж

10

гр. Чирпан

УПИ ІII, кв.1

Дворно място

4050 кв.м

7141/04.07.2012 г.

56 951,10 лв.

отреден: "За производствена и складова дейност"

11

гр. Чирпан

УПИ ІV, кв.1

Дворно място

3760 кв.м

7142/04.07.2012 г.

49 308,60 лв.

отреден: "За производствена и складова дейност"

12

гр. Чирпан

УПИ V, кв.1

Дворно място

3060 кв.м

7143/04.07.2012 г.

40 128,80 лв.

отреден: "За производствена и складова дейност"

13 гр. Чирпан УПИ VІ, кв.1 Дворно място 5940 кв.м 7144/04.07.2012 г. 77 897,20 лв. отреден: "За производствена и складова дейност"

14

с. Венец

кв. 29"а"

Дворно място

16340 кв.м

6987/06.10.2011 г.

45 490,60 лв.

отреден: "За стопанска дейност"

15

гр. Стара Загора

ПИ 68850.524.339

(кв.486, УПИ ХХVІ)

Дворно място

644 кв.м

8739/10.01.2017 г.

18 120,20 лв.

НТП: Ниско застрояване

(до 10 м)

16

с. Старозагорски бани

ПИ 68970.502.485

(УПИ І, кв. 26)

Дворно място

16627 кв.м

8743/19.01.2017 г.

36 433,10 лв.

НТП: За друг обществен обект, комплекс

17

гр. Стара Загора

68850.515.331.4, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №84, кв. 122, УПИ І

Сграда

78 кв.м

8785/04.05.2017 г.

35 454,60 лв.

ФП: Друг вид обществена сграда

18

гр. Стара Загора

68850.515.331.5, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №84, кв. 122, УПИ І

Сграда

115 кв.м

8784/04.05.2017 г.

52 272,90 лв.

ФП: Сграда за енергопроизводство

19

с. Верен

ПИ 10673.500.112 по КККР

ПИ №500112 по КВС

Дворно място

91097 кв.м

9087/03.10.2018 г.

120 248 лв.

ТПТ: Земеделска, НТП: За летище, аерогара

20

с. Копринка

ПИ 38563.169.544 по КККР

ПИ №000544 по КВС

Дворно място

8815 кв.м

9123/13.11.2018 г.

16 924,80 лв.

ТПТ: Земеделска, НТП: За друг вид застрояване

21 гр. Стара Загора

ПИ 68850.31.941 по КККР

ПИ №000941 по КВС

Дворно място 900 кв.м 8921/14.02.2018 г. 10 098 лв. ТПТ: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение
22 с. Копринка

ПИ 38563.169.554 по КККР

ПИ №000554 по КВС

Дворно място 10067 кв.м 5976/04.12.2008 г. 11 597,20 лв. ТПТ: Земеделска, НТП: За друг вид застрояване
Създадена: 2016-08-03 21:00:00
Променена: 2020-10-30 15:39:12