Списък на свободните имоти (офиси) – частна държавна собственост за отдаване под наем

1. ОФИС №2 със ЗП – 49,00 кв. м, САМОСТОЯТЕЛЕН  ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.505.393.1.13 с площ 49,38 кв. м по КККР на града, находящ се на първи партерен етаж от жилищна СГРАДА с идентификатор 68850.505.393.1, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.505.393 (УПИ Х-2535, 2536, целият с площ от 683 кв. м в кв. 28 по ПУП на града), с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Поп Минчо Кънчев” №70 – 72, заедно с прилежащите му: МАЗЕ №1 с площ от 4,86 кв. м и МАЗЕ №3 с площ от 7,22 кв. м, както и с 13,83 кв. м от общите части на сграда и от правото на строеж върху мястото, актуван с АЧДС №6324/15.12.2009 г.

2. ОФИС №1 с площ от 68,35 кв.м., САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.503.972.1.47 по КККР на гр. Стара Загора,, ул. "Света Троица" №152, ет. 1., заедно с прилежащите му 2,960 %, равняващи се на 14,76 кв.м. идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, конструкция – масивна, монолитна, построен 2008 г., с предназначение на самостоятелния обект: ЗА ОФИС, намиращ се в СГРАДА №1, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.503.972, актуван с АЧДС №6327/15.12.2009 г.

 

 

 

Създадена: 2017-09-25 08:27:55
Променена: 2020-10-30 14:45:15