Свикване на Първото заседание на Общински съвет Братя Даскалови

Свикване на Първото заседание на Общински съвет Братя Даскалови

    Със Заповед №АК-01-ЗД-415/02.11.2015 г. Областния управител:

    На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 и 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и предвид резултатите от гласуването за общински съветници, проведено на 25.10.2015 г., обявени от Общинска избирателна комисия – Братя Даскалови

    Свиква избраните общински съветници на Първо заседание на Общински съвет Братя Даскалови.

    Определя дата на заседанието за 04.11.2015 г. от 09,30 часа, при следния дневен ред:

       1.Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на община Братя Даскалови и новоизбраните кметове на кметства на територията на община Братя Даскалови, за което същите да подпишат клетвен лист ”.

           2.Избиране на Председател на Общински съвет Братя Даскалови.

  Нарежда на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Братя Даскалови да създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на Първото заседание на новоизбрания Общински съвет, в съответствие с действащото законодателство и да уведоми и покани за участие в заседанието новоизбраните общински съветници съгласно решенията на ОИК Братя Даскалови.

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет Братя Даскалови да се открие и ръководи съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация до момента, в който новоизбраните общински съветници изберат Председател на Общинския съвет.

  Заповедта да се доведе до знанието на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Братя Даскалови и общинската администрация, по факс и по пощата, за сведение и изпълнение и да се огласи чрез средствата за масова информация на територията на община Братя Даскалови.

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

 

Създадена: 2015-11-02 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:23:20