Свикване на Първото заседание на Общински съвет Чирпан

Свикване на Първото заседание на Общински съвет Чирпан

     Със Заповед №АК-01-ЗД-416/02.11.2015 г. Областния управител:

   На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 и 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и предвид резултатите от гласуването за общински съветници, проведено на 25.10.2015 г., обявени от Общинска избирателна комисия – Чирпан

   Свиква избраните общински съветници на Първо заседание на Общински съвет Чирпан.

   Определя дата на заседанието за 04.11.2015 г. от 11,00 часа, при следния дневен ред:

  1. Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на община Чирпан и новоизбраните кметове на кметства на територията на община Чирпан , за което същите да подпишат клетвен лист ”.

   2. Избиране на Председател на Общински съвет Чирпан.

   Нарежда на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Чирпан да създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на Първото заседание на новоизбрания Общински съвет, в съответствие с действащото законодателство и да уведоми и покани за участие в заседанието новоизбраните общински съветници съгласно решенията на ОИК Чирпан.

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет Чирпан да се открие и ръководи съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация до момента, в който новоизбраните общински съветници изберат Председател на Общинския съвет.

    Заповедта да се доведе до знанието на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Чирпан и общинската администрация, по факс и по пощата, за сведение и изпълнение и да се огласи чрез средствата за масова информация на територията на община Чирпан.

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

 

Създадена: 2015-11-02 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:13:35