Свикване на Първото заседание на Общински съвет Гълъбово

Свикване на Първото заседание на Общински съвет Гълъбово

     Със Заповед №АК-01-ЗД-414/02.11.2015 г. Областния управител:

    На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 и 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и предвид резултатите от гласуването за общински съветници, проведено на 25.10.2015 г., обявени от Общинска избирателна комисия – Гълъбово

    Свиква избраните общински съветници на Първо заседание на Общински съвет Гълъбово.

    Определя дата на заседанието за 03.11.2015 г. от 10,00 часа, при следния дневен ред:

        1. Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на община Гълъбово и новоизбраните кметове на кметства на територията на община Гълъбово, за което същите да подпишат клетвен лист ”.

           2. Избиране на Председател на Общински съвет Гълъбово.

  Нарежда на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Гълъбово да създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на Първото заседание на новоизбрания Общински съвет, в съответствие с действащото законодателство и да уведоми и покани за участие в заседанието новоизбраните общински съветници съгласно решенията на ОИК Гълъбово.

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет Гълъбово да се открие и ръководи съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация до момента, в който новоизбраните общински съветници изберат Председател на Общинския съвет.

  Заповедта да се доведе до знанието на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Гълъбово и общинската администрация, по факс и по пощата, за сведение и изпълнение и да се огласи чрез средствата за масова информация на територията на община Гълъбово.

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

 

Създадена: 2015-11-02 22:00:00
Променена: 2020-08-05 22:59:06