Свикване на Първото заседание на Общински съвет Гурково

Свикване на Първото заседание на Общински съвет Гурково

      Със Заповед №АК-01-ЗД-423/02.11.2015 г. Областния управител:

   На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 и 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и предвид резултатите от гласуването за общински съветници, проведено на 25.10.2015 г., обявени от Общинска избирателна комисия – Гурково.

   Свиква избраните общински съветници на Първо заседание на Общински съвет Гурково.

   Определя дата на заседанието за 06.11.2015 г. от 14,00 часа, при следния дневен ред:

   1.Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на община Гурково и новоизбраните кметове на кметства на територията на община Гурково, за което същите да подпишат клетвен лист ”.

    2.Избиране на Председател на Общински съвет Гурково.

   Нарежда на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Гурково да създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на Първото заседание на новоизбрания Общински съвет, в съответствие с действащото законодателство и да уведоми и покани за участие в заседанието новоизбраните общински съветници съгласно решенията на ОИК Гурково.

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет Гурково да се открие и ръководи съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация до момента, в който новоизбраните общински съветници изберат Председател на Общинския съвет.

    Заповедта да се доведе до знанието на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Гурково и общинската администрация, по факс и по пощата, за сведение и изпълнение и да се огласи чрез средствата за масова информация на територията на община Гурково.

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

 

Създадена: 2015-11-02 22:00:00
Променена: 2020-08-05 22:33:35