Свикване на Първото заседание на Общински съвет Казанлък

Свикване на Първото заседание на Общински съвет Казанлък

      Със Заповед №АК-01-ЗД-419/02.11.2015 г. Областния управител:

   На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 и 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и предвид резултатите от гласуването за общински съветници, проведено на 25.10.2015 г., обявени от Общинска избирателна комисия – Казанлък.

   Свиква избраните общински съветници на Първо заседание на Общински съвет Казанлък.

   Определя дата на заседанието за 09.11.2015 г. от 09,30 часа, при следния дневен ред:

   1.Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на община Казанлък и новоизбраните кметове на кметства на територията на община Казанлък, за което същите да подпишат клетвен лист ”.

     2.Избиране на Председател на Общински съвет Казанлък.

   Нарежда на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Казанлък да създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на Първото заседание на новоизбрания Общински съвет, в съответствие с действащото законодателство и да уведоми и покани за участие в заседанието новоизбраните общински съветници съгласно решенията на ОИК Казанлък.

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет Казанлък да се открие и ръководи съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация до момента, в който новоизбраните общински съветници изберат Председател на Общинския съвет.

     Заповедта да се доведе до знанието на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Казанлък и общинската администрация, по факс и по пощата, за сведение и изпълнение и да се огласи чрез средствата за масова информация на територията на община Казанлък.

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

 

Създадена: 2015-11-02 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:21:26