Свикване на Първото заседание на Общински съвет Мъглиж

Свикване на Първото заседание на Общински съвет Мъглиж

      Със Заповед №АК-01-ЗД-417/02.11.2015 г. Областния управител:

   На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 и 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и предвид резултатите от гласуването за общински съветници, проведено на 25.10.2015 г., обявени от Общинска избирателна комисия – Мъглиж

   Свиква избраните общински съветници на Първо заседание на Общински съвет Мъглиж.

   Определя дата на заседанието за 06.11.2015 г. от 09,00 часа, при следния дневен ред:

   1.Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на община Мъглиж и новоизбраните кметове на кметства на територията на община Мъглиж, за което същите да подпишат клетвен лист ”.

     2.Избиране на Председател на Общински съвет Мъглиж.

  Нарежда на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Мъглиж да създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на Първото заседание на новоизбрания Общински съвет, в съответствие с действащото законодателство и да уведоми и покани за участие в заседанието новоизбраните общински съветници съгласно решенията на ОИК Мъглиж.

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет Мъглиж да се открие и ръководи съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация до момента, в който новоизбраните общински съветници изберат Председател на Общинския съвет.

  Заповедта да се доведе до знанието на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Мъглиж и общинската администрация, по факс и по пощата, за сведение и изпълнение и да се огласи чрез средствата за масова информация на територията на община Мъглиж.

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

 

Създадена: 2015-11-02 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:00:28