Свикване на Първото заседание на Общински съвет Николаево

Свикване на Първото заседание на Общински съвет Николаево

      Със Заповед №АК-01-ЗД-424/02.11.2015 г. Областния управител:

   На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 и 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и предвид резултатите от гласуването за общински съветници, проведено на 25.10.2015 г., обявени от Общинска избирателна комисия – Николаево.

   Свиква избраните общински съветници на Първо заседание на Общински съвет Николаево.

   Определя дата на заседанието за 06.11.2015 г. от 11,30 часа, при следния дневен ред:

   1.Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на община Николаево и новоизбраните кметове на кметства на територията на община Николаево, за което същите да подпишат клетвен лист ”.

    2.Избиране на Председател на Общински съвет Николаево.

   Нарежда на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Николаево да създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на Първото заседание на новоизбрания Общински съвет, в съответствие с действащото законодателство и да уведоми и покани за участие в заседанието новоизбраните общински съветници съгласно решенията на ОИК Николаево.

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет Николаево да се открие и ръководи съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация до момента, в който новоизбраните общински съветници изберат Председател на Общинския съвет.

   Заповедта да се доведе до знанието на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Николаево и общинската администрация, по факс и по пощата, за сведение и изпълнение и да се огласи чрез средствата за масова информация на територията на община Николаево.

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

 

Създадена: 2015-11-02 22:00:00
Променена: 2020-08-05 22:03:37