Свикване на Първото заседание на Общински съвет Опан

Свикване на Първото заседание на Общински съвет Опан

      Със Заповед №АК-01-ЗД-421/02.11.2015 г. Областния управител:

     На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 и 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и предвид резултатите от гласуването за общински съветници, проведено на 25.10.2015 г., обявени от Общинска избирателна комисия – Опан

     Свиква избраните общински съветници на Първо заседание на Общински съвет Чирпан.

     Определя дата на заседанието за 04.11.2015 г. от 14,30 часа, при следния дневен ред:

       1.Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на община Опан и новоизбраните кметове на кметства на територията на община Опан, за което същите да подпишат клетвен лист ”.

          2.Избиране на Председател на Общински съвет Опан.

    Нарежда на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Опан да създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на Първото заседание на новоизбрания Общински съвет, в съответствие с действащото законодателство и да уведоми и покани за участие в заседанието новоизбраните общински съветници съгласно решенията на ОИК Опан.

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет Опан да се открие и ръководи съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация до момента, в който новоизбраните общински съветници изберат Председател на Общинския съвет.

   Заповедта да се доведе до знанието на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Опан и общинската администрация, по факс и по пощата, за сведение и изпълнение и да се огласи чрез средствата за масова информация на територията на община Опан.

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

 

Създадена: 2015-11-02 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:19:56