Свикване на Първото заседание на Общински съвет Павел Баня

Свикване на Първото заседание на Общински съвет Павел Баня

      Със Заповед №АК-01-ЗД-420/02.11.2015 г. Областния управител:

   На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 и 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и предвид резултатите от гласуването за общински съветници, проведено на 25.10.2015 г., обявени от Общинска избирателна комисия – Павел Баня

   Свиква избраните общински съветници на Първо заседание на Общински съвет Павел Баня.

   Определя дата на заседанието за 09.11.2015 г. от 12,00 часа, при следния дневен ред:

   1.Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на община Павел Баня и новоизбраните кметове на кметства на територията на община Павел Баня, за което същите да подпишат клетвен лист ”.

     2.Избиране на Председател на Общински съвет Павел Баня.

   Нарежда на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Павел Баня да създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на Първото заседание на новоизбрания Общински съвет, в съответствие с действащото законодателство и да уведоми и покани за участие в заседанието новоизбраните общински съветници съгласно решенията на ОИК Павел Баня.

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет Павел Баня да се открие и ръководи съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация до момента, в който новоизбраните общински съветници изберат Председател на Общинския съвет.

   Заповедта да се доведе до знанието на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Павел Баня и общинската администрация, по факс и по пощата, за сведение и изпълнение и да се огласи чрез средствата за масова информация на територията на община Павел Баня.

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

 

Създадена: 2015-11-02 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:23:37