Свикване на Първото заседание на Общински съвет Раднево

Свикване на Първото заседание на Общински съвет Раднево

       Със Заповед №АК-01-ЗД-422/02.11.2015 г. Областния управител:

   На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 и 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и предвид резултатите от гласуването за общински съветници, проведено на 25.10.2015 г., обявени от Общинска избирателна комисия – Раднево

   Свиква избраните общински съветници на Първо заседание на Общински съвет Раднево.

   Определя дата на заседанието за 05.11.2015 г. от 13,30 часа, при следния дневен ред:

   1.Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на община Раднево и новоизбраните кметове на кметства на територията на община Раднево, за което същите да подпишат клетвен лист ”.

     2.Избиране на Председател на Общински съвет Раднево.

  Нарежда на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Раднево да създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на Първото заседание на новоизбрания Общински съвет, в съответствие с действащото законодателство и да уведоми и покани за участие в заседанието новоизбраните общински съветници съгласно решенията на ОИК Раднево.

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет Раднево да се открие и ръководи съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация до момента, в който новоизбраните общински съветници изберат Председател на Общинския съвет.

    Заповедта да се доведе до знанието на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Раднево и общинската администрация, по факс и по пощата, за сведение и изпълнение и да се огласи чрез средствата за масова информация на територията на община Раднево.

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

 

Създадена: 2015-11-02 22:00:00
Променена: 2020-08-05 22:38:33