Свикване на Първото заседание на Общински съвет Стара Загора

Свикване на Първото заседание на Общински съвет Стара Загора

     Със Заповед №АК-01-ЗД-418/02.11.2015 г. Областния управител:

   На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 и 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и предвид резултатите от гласуването за общински съветници, проведено на 25.10.2015 г., обявени от Общинска избирателна комисия – Стара Загора

   Свиква избраните общински съветници на Първо заседание на Общински съвет Стара Загора.

   Определя дата на заседанието за 05.11.2015 г. от 10,00 часа, при следния дневен ред:

   1.Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на община Стара Загора и новоизбраните кметове на кметства на територията на община Стара Загора, за което същите да подпишат клетвен лист ”.

     2.Избиране на Председател на Общински съвет Стара Загора.

  Нарежда на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Стара Загора да създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на Първото заседание на новоизбрания Общински съвет, в съответствие с действащото законодателство и да уведоми и покани за участие в заседанието новоизбраните общински съветници съгласно решенията на ОИК Стара Загора.

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет Стара Загора да се открие и ръководи съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация до момента, в който новоизбраните общински съветници изберат Председател на Общинския съвет.

  Заповедта да се доведе до знанието на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Стара Загора и общинската администрация, по факс и по пощата, за сведение и изпълнение и да се огласи чрез средствата за масова информация на територията на община Стара Загора.

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

 

Създадена: 2015-11-02 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:17:51