Върнати за ново обсъждане решения № №1036 и 1037 от 30.05.2019 на Общински съвет Раднево

Върнати за ново обсъждане решения № №1036 и 1037 от 30.05.2019 на Общински съвет Раднево

З А П О В Е Д

 

№ АК-01-ЗД-8

 

Стара Загора   11.06.2019 г. 

 

На основание чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение второ, чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 14 от ПЗР към ЗИД на Закона за опазването на земеделските земи (ЗОЗЗ)

 

 

ВРЪЩАМ:

 

  Решения №1036 и №1037/30.05.2019 г. на Общински съвет Раднево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразни.

 

М О Т И В И:

 

  В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-67/06.06.2019 г. са постъпили Решения по Протокол №63 от проведеното на 30.05.2019 г. заседание на Общински съвет Раднево.

 Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решения №1036 и №1037/30.05.2019 г. на Общински съвет Раднево са незаконосъобразни поради следните съображения:

С Решение №1036/30.05.2019 г. на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС Общински съвет Раднево включва в Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2019 г. за продажба поземлен имот с идентификатор №61460.246.97 по кадастрална карта на гр. Раднево, с площ 4000 кв. м и начин на трайно ползване „друг вид дървопроизводителна гора“. С Решение №1037/30.05.2019 г. на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост Общински съвет Раднево дава съгласие за продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор №61460.246.97 по КККР на гр. Раднево. Видно двете решения касаят един и същ поземлен имот.

За имота е представен Акт за частна общинска собственост, скица, пазарна оценка и данъчна оценка.

В поименното гласуване на двете решения са участвали 19 от общо 21 общински съветника. Решенията са приети единодушно, като „ЗА” са гласували 19 от тях, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0.

            Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА регламентира правомощието на общински съвет да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства.

            От представения във връзка с Решение №1037/30.05.2019 г. Акт за частна общинска собственост обаче става ясно, че с поземления имот, с който Общински съвет Раднево се разпорежда е  земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

Актовете са официални документи, удостоверяващи възникването на правото на собственост на общината върху земеделските имоти. Съгласно нормата на чл. 7, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) имотите частна общинска собственост могат да бъдат обект на разпореждане, като за тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, освен ако в закон е предвидено друго.

            Видно от посоченото основание за актуване на имота, а именно разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в случая е налице изключението на посоченото законово правило визирано в § 14, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ, обн. ДВ, бр. 100/18.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г. Специалното правило на § 14, ал. 2 сочи, че в срок от 5 години от влизане в сила на ЗИД на ЗОЗЗ, т.е. до 22.12.2020 г., земите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ не могат да бъдат обект на разпоредителни сделки, извън посочените в ал. 1. В срока на 5-годишната забрана земите могат само да се предоставят от общински съвет при условията на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, както и за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване. Случаите на предоставяне на земите по § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ са свързани с:       

            – установяване на граници на земеделските имоти, за които има решение на ОСЗ за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

            – изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

            – обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

            Разпоредбата на § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ цели защита на интересите на собствениците на земи, които земи не подлежат на възстановяване и следва да бъдат обезщетени, или за които производствата по възстановяване не са приключили.

Съобразно мотивите на вносителя и представените документи по преписката, исканите решения за разпореждане с имота не касаят никоя от посочените хипотези по § 14, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ. В този смисъл, поради наличие на изключението от общото правило на чл. 7, ал. 3 от ЗОС, взетите решения за разпореждане с имотите са в несъответствие с приложимия специален материален закон, а именно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и като такова следва да бъде отменено.

В тази връзка, решенията на общински съвет Раднево са приети в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно: чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 14 от ПЗР към ЗИД на Закона за опазването на земеделските земи.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решения №1036 и №1037/30.05.2019 г. на Общински съвет Раднево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразни.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Раднево и Кмета на Община Раднево за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2019-06-11 14:17:10
Променена: 2020-08-13 00:27:33