Върнати за ново обсъждане решения № №615, 616, 617, 618, 619, 620 и 621 от 31.05.2019 на Общински съвет Гълъбово

Върнати за ново обсъждане решения № №615, 616, 617, 618, 619, 620  и 621 от 31.05.2019 на Общински съвет Гълъбово

З А П О В Е Д

 

№  АК-01-ЗД-10

 

Стара Загора      13.06.2019 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

 

В Р Ъ Щ А М

 

Решения №№615, 616, 617, 618, 619, 620 и 621/31.05.2019 г. на Общински съвет Гълъбово, за ново обсъждане от същия, като незаконосъобразни.

 

М О Т И В И:

 

В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-71/07.06.2019 г. са постъпили Решения по Протокол №72 от заседание на Общински съвет – Гълъбово, проведено на 31.05.2019 г.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решения №№615, 616, 617, 618, 619, 620 и 621/31.05.2019 г. на Общински съвет Гълъбово, приети на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 1, чл. 78 и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –  Гълъбово и Наредбата за базисните /началните цени/ за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Общински съвет Гълъбово са незаконосъобразни поради следните съображения:

С Решения №№615, 616, 617, 618, 619, 620 и 621/31.05.2019 г. Общински съвет Гълъбово открива процедури по провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на:

1. Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се върху част от улица с о. т. 237а – 236 по плана на гр. Гълъбово с площ от 1 кв. м., за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена 10,00 /десет/ лв.;

2. Празно общинско място за поставяне на кафе - автомат, находящо се в част от имот, представляващ УПИ V 1097, кв. 81 по плана на с. Обручище с площ от 1 кв. м., за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена 5,00 /пет/ лв.;

3. Празно общинско място за поставяне на кафе - автомат, находящо се върху част от улица с о. т. 105 – 106 по плана на с. Обручище с площ от 1 кв. м., за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена 5,00 /пет/ лв.;

4. Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се върху част от улица с о. т. 15 – 16 по плана на с. Мусачево с площ от 1 кв. м., за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена 5,00 /пет/ лв.

     5. Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се в част от имот, представляващ ПИ 2175 между улици с о. т. 559-528-529-530 по плана на гр. Гълъбово с площ от 1 кв. м., за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена 7,00 /седем/ лв.

     6. Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се в част от УПИ II „за озеленяване“, кв. 65 по плана на гр. Гълъбово с площ от 1 кв. м, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена 7,00 /седем/ лв.;

     7. Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се в част от имот, представляващ УПИ I „за озеленяване“, кв. 18 по плана на гр. Гълъбово с площ от 1 кв. м., за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена 7,00 /седем/ лв.;

     8. Празно общинско място за поставяне на преместваемо съоръжение, находящо се в УПИ II „за озеленяване“, кв. 65 по плана на гр. Гълъбово, с площ от 15 кв. м., за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена от 36, 00 /тридесет и шест лева/ лв. без ДДС.

Решенията са приети с поименно гласуване, като „ЗА” са гласували 13 общински съветници, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0.

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, послужила като основание за приемане на Решения №615, 617, 618, 619 и 621/31.05.2019 г., свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица.

Цитираната норма е неприложима по отношение на имотите, за които с решения №№615, 617 и 618/31.05.2019 г.  се откриват процедури по провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем, тъй като по силата на §7, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинска собственост, същите са публична такава.

Разпоредбата не намира приложение и по отношение на имот, описан като обект №2 в Решение №619/31.05.2019 г. и като обект №1 в Решение №621/31.05.2019 г., тъй като същият е празно общинско място, находящо се в УПИ II „за озеленяване“, кв. 65 по плана на гр. Гълъбово.

Видно от отбелязване в графа „Забележка“ от приложен за горепосочения имот АОС №495, със заповед №1241/17.04.2006 г. на Кмета на Община Гълъбово отреждането на УПИ II в кв. 65 по плана на гр. Гълъбово се променя от „за озеленяване“ в „за озеленяване и градски парк“.

Съгласно чл. 61, ал. 4 от Закона за устройство на територията, във връзка с ал. 2 на същата, озеленените площи по ал. 2 и площите със специфично предназначение по ал. 3 - собственост на държавата и общините, са публична собственост.

За отдаването под наем на свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, законодателят е предвидил отделно правно основание, а именно чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост.

На следващо място, Решения №№615, 616, 617, 618, 619, 620 и 621/31.05.2019 г. касаят откриване на процедури за отдаване по наем на празни места общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на § 5, т. 80 от Допълнителните разпоредби на Законa за устройство на територията.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията за преместваеми увеселителни обекти и за преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината, като условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет.

Чл. 8, ал. 1 от Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Гълъбово предвижда, че преместваеми обекти се разполагат върху терени – публична и частна общинска собственост и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ при спазване на изискванията и ограниченията на наредбата, въз основа на цялостни и подробни схеми за разполагане, като съгласно чл. 11 от същата Главният архитект на Община Гълъбово одобрява схемите след съгласуване с Общинския експертен съвет по устройство на територията и с Кмета на Общината.

Към Решения №№615, 616, 617, 618, 619, 620 и 621/31.05.2019 г. не са представени схеми, одобрени от Главния архитект на Общината, което се явява нарушение на Закона за устройство на територията и издадената въз основа на чл. 56, ал. 2 от него наредба.

Предвид обстоятелството, че Решения №№615, 616, 617, 618, 619, 620 и 621/31.05.2019 г. на Общински съвет Гълъбово са приети при нарушение на Закона за устройство на територията и Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Гълъбово, като Решения №№615, 617, 618, 619 в частта за обект №2 и 621/31.05.2019 г. са приети и в нарушение на Закона за общинската собственост, считам, че всички цитирани решения са незаконосъобразни.

С оглед изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, връщам Решения №№615, 616, 617, 618, 619, 620 и 621/31.05.2019 г. на Общински съвет Гълъбово за ново обсъждане от същия като незаконосъобразни.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет – Гълъбово и Кмета на Община Гълъбово за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.      

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2019-06-17 13:58:51
Променена: 2020-08-12 23:45:31