Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Казанлък от Областния управител на област Стара Загора (836)

Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Казанлък от Областния управител на област Стара Загора (836)

Със Заповед № АК-01-ЗД-1/03.01.2014 г. Областния управител връща точка 4 и точка 6 от Приложение № 1 към Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на община Казанлък, приета с Решение № 836/17.12.2013г. на Общински съвет Казанлък.

Мотиви:

   С цитираното решение Общински съвет Казанлък, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с чл.21 ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА приема Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на община Казанлък.

   Общинския съвет е орган на местно самоуправление и правомощията му са определени в чл.21 от ЗМСМА, като съгласно ал.2 от същия в изпълнение на правомощията си по чл. 21, ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. В изпълнение на това си правомощие Общински съвет Казанлък е взел и Решение № 836 от 17.12.2013 г., с което приема нова Наредба № 25 за Гробищните паркове на територията на община Казанлък.
   Като правно основание за приемане на Решение № 836 Общинския съвет посочва 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА.
   Съгласно чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, съществена част от формата, в която следва да бъде издаден един административен акт, е излагане на фактически и правни основания. Решение № 836/17.12.2013 г. на Общински съвет Казанлък, в частта му относно т. 4 и т. 6 от Приложение № 1, неразделна част от наредбата, не отговаря именно на тези изисквания. В него не са посочени фактически и правни основания, обуславящи определянето на посочените в Приложение № 1 цени на услугите, извършвани на територията на гробищните паркове на територията на община Казанлък.
   Съгласно чл. 6, ал.1, б.„ж” от Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/ Общините събират такси за откупуване на гробни места, а ал. 2 на същия член предвижда, че за всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.
   Община Казанлък не е посочила закона, въз основа на който са определени цените на услугите за поддържане на гробищните алеи целогодишно и издаване на строително разрешение за ограждане на гробно място, извършвани на територията на гробищния парк гр. Казанлък, посочени в Приложение № 1 към Наредба № 25 за Гробищните паркове на територията на община Казанлък, неразделна част от същата.
   Съгласно чл.5, ал.1 от Наредба № 25 гробищния парк на територията на община Казанлък е публична общинска собственост.
   Нормата на чл.31, ал. 2 от същата гласи, че наследниците са длъжни да поддържат гробовете и окологробното пространство, а с т. 4 от приложението, се въвежда такса за поддържане на гробищните алеи. От една страна се създава задължение за наследниците да поддържат окологробните места, а от друга се предвижда такса за поддържане на гробищните алеи. При така установената нормативна уредба, не става ясно чие е задължението за поддържането на гробищните алеи.
   Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги та територията на община Казанлък регламентира заплащането на такси за услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.
   Съгласно чл. 14 от горепосочената наредба таксата битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. За имоти, намиращи се извън границите и районите, определени съгласно ал. 2, се събира такса смет за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
   Съгласно чл. 66, ал.1, т. 4 от ЗМДТ, общинския съвет одобрява план-сметка за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
   Несъмнено в одобрената план-сметка за всяка една година се предвижда такава такса за териториите за обществено ползване, каквато безспорно се явява и гробищния парк. Аналогична е и разпоредбата на чл.14, ал.1 от Наредба № 26 на община Казанлък, съгласно която се въвежда такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, каквито са и гробищните алеи.
   От гореизложеното е видно, че за една и съща услуга се предвижда заплащането на такса по реда на Наредба № 26, която се заплаща от всички граждани, собственици или ползватели имоти на територията на Община Казанлък и втора такса по реда на т. 4 от Приложение № 1 към Наредба № 25, заплащана от ползвателите на гробове на територията на гробищния парк.
   На следващо място, с т. 6 от Приложение № 1 към Наредба № 25 Общински съвет Казанлък въвежда заплащане на такса за издаване на строително разрешение за ограждане на гробно място в размер на 8,00 лв.
   Следва да се има предвид, че с чл.44, ал.1, т. 49 от Наредба № 26 също е въведено заплащане на такса за издаване на разрешение за строеж, но в размер на 50.00 лв.
   По този начин с двете горепосочени наредби се въвеждат две различни такси за една и съща услуга – издаване на разрешение за строеж.
   Съгласно чл.7, ал.1 от ЗМДТ, местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата, а чл.8 определя принципите на определяне на местните такси. Нормата е доразвита и в Наредба № 26 и по- специално в чл. 4. Съгласно текста на разпоредбата размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:
   1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
   2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
   3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
   4. ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;
   Съгласно чл. 5, ал.1 от същата наредба пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други (напр.инвестиционни) разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата, като съгласно ал. 2 същите са определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.
   Административният орган не е изложил конкретните мотиви за въвеждане на посочените такси за услуги, а също така липсва икономическо обосновка за техния размер. Посочването на мотиви е задължително условие за законосъобразността на акта, тъй като без такива не могат да се направят изводи относно съображенията, мотивирали органа да се произнесе с дадено решение. Ето защо липсата на фактически основания е съществено нарушение на административнопроизводствените правила, водещо до отмяна на акта дори само на това основание.
   Неспазването на така установеното нормативно изискване на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК има за последица постановен в съществено нарушение на закона административен акт. Считам, че така приетите т. 4 и т. 6 от Приложение № 1 към Наредба № 25 за Гробищните паркове на територията на община Казанлък, приета с Решение №836/17.12.2013 г. на Общински съвет Казанлък са незаконосъобразни.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 836/17.12.2013 г. на Общински съвет Казанлък за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 2014-01-02 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:16:40