Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Мъглиж от Областния управител на област Стара Загора (561)

Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Мъглиж от Областния управител на област Стара Загора (561)

Със Заповед № АК-01-ЗД-90/12.03.2014 г. Областния управител връща Решение № 561/27.02.2014г. на Общински съвет Мъглиж.

 

Мотиви:   С цитираното решение Общински съвет Мъглиж, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с чл. 22, ал. 1 дава съгласие с т. 2 от същото да обяви поземлени имоти с идентификатори 49494.774.48 и 49494.774.53 за общински обекти с първостепенно значение.
   С т. 4 от цитираното решение Общински съвет Мъглиж дава съгласие да се учреди на СНЦ Стрелкови клуб „РОНИН”- Стара Загора с ЕИК 123644861, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.”Господин Михайловски” № 27, представлявано от председателя на клуба Пламен Петков Панайотов, безвъзмездно право на ползване за осъществяване на спортна дейност на аматьорски принцип, за организиране и провеждане на мероприятия от Държавния спортен календар по отделните видове стрелкови спортове, както и за осъществяване на активен отдих от гражданите на гр. Мъглиж върху имоти- частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 49494.774.48 (четиридесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и четири точка седемстотин седемдесет и четири точка четиридесет и осем) по кадастралната карта на гр. Мъглиж, с площ 93437 кв. м. (деветдесет и три хиляди четиристотин тридесет и седем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята IX ( девета). Номер по предходен план 000048, актуван с Акт за частна общинска собственост № 198 / 16.11.2011 г. и Поземлен имот с идентификатор 49494.774.53 (четиридесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и четири точка седемстотин седемдесет и четири точка петдесет и три ) по кадастралната карта на гр. Мъглиж, с площ 37285 кв. м. (тридесет и седем хиляди двеста осемдесет и пет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята IX ( девета). Номер по предходен план 000053, актуван с Акт за частна общинска собственост № 491 / 17.07.2013 г.
   Съгласно т. 5 от решението правото на ползване по т. 2 се учредява за срок от 10 /десет/ години и с т. 6 се упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички законови действия и сключи Договор по т. 2.
   Като правно основание за приемане на Решение № 484 Общинския съвет посочва чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА.
   С т. 2 от решението поземлени имоти с идентификатори с № 49494.774.48 и 49494.774.53 са обявени за общински обекти с първостепенно значение.
   Съгласно § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост- „обекти от първостепенно значение” са: общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти - публична общинска собственост, определени в програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС за обекти от първостепенно значение. Разпоредбата на чл. 8, ал. 9, т. 6 определя имоти по чл.8, ал.9, т.5 за обекти от първостепенно значение, само в случай на отчуждаване на частни имоти, което в случая не е налице.
   Следва да се има предвид, че поземлените имоти, определени с т.2 от решение №561/27.02.2014 г. на Общински съвет Мъглиж за общински обекти с първостепенно значение са земеделски земи с трайно предназначение: изоставена орна нива.
   Решение №561/27.02.2014 г. е прието и на основание Наредба №V–12- 299/16.09.2013 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбищата, извън урбанизираните територии.
   Разпоредбата на чл. 3 от Наредбата регламентира как спортните обекти, в случая открити спортни стрелбища, разположени извън границите на урбанизираните територии, трябва да се планират, проектират и изграждат при спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), на строителните книжа, издадени при условията и по реда на ЗУТ, и на правилата и нормативите на тази наредба. В зависимост от конкретното предназначение на поземлените имоти се спазват и изискванията и на съответните специални закони (Закона за горите, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за опазване на околната среда и др.).
   Съгласно чл.12 от цитираната Наредба до територията на всяко открито спортно стрелбище се осигурява пътна връзка, проходима за леки и лекотоварни автомобили през всички сезони на експлоатация на стрелбището, свързваща обекта с републиканската и/или общинската пътна мрежа. Към така приетото решение не са приложени скици на обектите, от където да е видно има ли възможност да бъде изградена пътна връзка.
   На следващо място в диспозитива на Решение № 561/27.02.2014 г. липсва хипотеза относно управление на поземлените имоти, която да се изразява в стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт, обоснована с конкретни цели и задачи. Стратегията за развитие на спортната дейност е документ с основно значение за създаване на подходящи условия за спорт, създаване на информационна база данни за спортната програма, ефективен модел на планиране, управление и мониториране на дейността в областта на спорта, както и комуникационна стратегия, представяща добри практики, обмен на опит с други национални и международни спортни организации.
   На следващо място в Решение № 561/27.02.2014 г. на Общински съвет Мъглиж също така не са приложени материали, от които да се направи извод за сключен договор за предоставяне на услуга по Закона за концесиите или договор за публично – частно партньорство по Закона за публично – частното партньорство между Община Мъглиж и СНЦ „РОНИН”, както и изготвена стратегия за поземлените имоти, които ще се използват за спортни обекти.
   Следва да се има предвид, че специалните условия и ред, по които се извършва разпореждането и предоставянето за ползване на спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост, са подробно регламентирани в Глава девета на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорт /ППЗФВС/.
   Според чл.71 от ППЗФВС предоставянето за ползване на спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост, се извършва от ръководителите на ведомства, от областните управители или общинските съвети, а в случаите по чл.50б от Закона за физическото възпитание и спорта – след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта, като предоставянето за безвъзмездно ползване е един от начините, чрез които се предоставят за ползване спортните обекти общинска собственост – чл.72, т.2 от ППЗФВС.
   Съгласно чл.95, ал.1, т.2 от ППЗФВС, ръководителите на ведомства, областните управители и кметовете на общини могат да определят спортни обекти и съоръжения извън тези, включени в списъка по чл.75, които да се предоставят за ползване от спортни организации по чл.10, ал.2 и спортните клубове по чл.11 и чл.12, ал.1 от ЗФВС, отговарящи на чл.50 б, ал.1 от същия закон.
   Спортни клубове, създадени по чл.11 от ЗФВС са доброволни сдружения на граждани, юридически лица с нестопанска цел, които развиват и популяризират физическото възпитание и спорта и осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност по един или по няколко вида спорт, а спортните клубове по чл.12 от същия закон са тези, които развиват и осъществяват професионален спорт. Към така приетото не са приложени документи към решението на Общински съвет Мъглиж, от където да е видно дали СНЦ Стрелкови клуб „РОНИН” гр. Стара Загора отговаря на посочените в цитираните разпоредби изисквания и дали същият е регистриран за общественополезна дейност. Освен че са земеделски земи, същите и не представляват спортни съоръжения по смисъла на ЗФСВ.
   От дотук цитираната нормативна уредба е видно на първо място, че за да бъде предоставен един спортен обект – общинска собственост за безвъзмездно ползване на спортен клуб, то освен изискванията спортният клуб да е надлежно регистриран като такъв по чл.11 или чл.12, ал.1 от ЗФВС, следва да са налице още няколко съществени изисквания, изброени в четирите точки на чл.50б от ЗФВС.
   Освен това, с оглед изричната уредба на чл.95, ал.3, във връзка с ал.1, т.2 от ППЗФВС, компетен да предостави процесните спортни обекти за безвъзмездно ползване /при изпълнение на материалните предпоставки от спортния клуб/ в случая ще е кметът на общината с мотивирана заповед, а не общинския съвет.
   Според чл.49, ал.1 от ЗФВС общинските съвети определят общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации и вземат решение за разпореждане със спортни обекти, частна общинска собственост, т.е. по отношение на предоставянето за безвъзмездно ползване на спортни обекти, специалният закон въвежда не само специфични условия и ред, но и отклонение от ЗОС по отношение компетентния да взема решението орган.
   Съгласно чл. 48а, Министерството на младежта и спорта води публичен регистър на спортните обекти. След направена проверка в публичния регистър на спортните обекти на страницата на ММС не са открити поземлени имоти с идентификатори с № № 49494.774.48 и 49494.774.53 посочени в Решение № 561/27.02.2014 г. Имотите, които се предоставят са земеделски земи и не представляват спортни съоръжения по смисъла на ЗФСВ.
   На следващо място, следва да се има предвиди и обстоятелството, че за земеделски земи съгласно българското законодателство е приложим Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, който се явява специален по отношение на Закона за общинската собственост /ЗОС/ и гласи, че земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели. Именно поради тази причина за отдаването под наем на земеделски земи са неприложими разпоредбите на ЗСПЗЗ, както и разпоредбата на ЗОС, а следва да се приложи чл.2, ал.1, който кореспондира с чл.2, ал.3 от ЗОЗЗ - Земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели, като промяната на предназначението на земеделските земи се допуска само по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени с този закон.
   Поземлените имоти с идентификатори № № 49494.774.48 и 49494.774.53, посочени в Решение № 561/27.02.2014 г. са земеделски земи, с начин на трайно ползване – изоставена орна нива.
   С оглед изложеното, считам че Решение № 561/27.02.2014 г. в частта относно т.2, т.4, т.5 и т. 6 на Общински съвет Мъглиж е незаконосъобразно.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 561/27.02.2014 г. на Общински съвет Мъглиж за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 2014-03-11 22:00:00
Променена: 2020-04-07 14:26:10