Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Опан по Протокол №25

Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Опан по Протокол №25

     Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

Областен управител на област Стара Загора

 

 

З А П О В Е Д

 

№  ___

 

Стара Загора                            г.

  На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 и чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 15, ал. 1 и чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 59, ал. 2, т. 8 от АПК

 

 В Р Ъ Щ А М

 

  Решения №№281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293 приети на 28.12.2017 г. от Общински съвет Опан, за ново обсъждане от същите, като незаконосъобразни.

 

М О Т И В И :

 

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-5/05.01.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №25 от проведеното на 28.12.2017 г. заседание на Общински съвет Опан.

  Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решения №№281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293 приети на 28.10.2017 г. от Общински съвет Опан са незаконосъобразни, поради следните съображения:

Според нормата на чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател.

Разпоредбата чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА гласи: „Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация“. Разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Опан, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация установява, че председателят на общинския съвет свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи и отговаря за подготовката им, а в чл. 18 е уредена възможността при отсъствие на Председателя, заместник-председателя да изпълнява функциите на председател и да ръководи сесията на общинския съвет.

 Заседанието на общински съвет Опан, на което са приети гореописаните Решения е проведено на 28.12.2017 г. От приложената към Протокол №25 е видно, че заседанието е организирано, свикано и проведено от Зам. председателя на общински съвет Опан.

В съответствие с чл. 24, ал. 4 при предсрочно прекратяване на правомощията на председателя заседанието на съвета се председателства от заместник-председател.

С Решение №280 от 13.12.2017 г. по Протокол №24, общински съвет приема да прекрати предсрочно правомощията на Председателя на Общински съвет Опан. В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, решението е постъпило в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-161/21.12.2017 г. Същото влиза в законова сила след изчерпване на възможностите за обжалване предвидени в чл. 45 от ЗМСМА. Предвид това е видно, че при свикване и провеждане на заседанието от Общински съвет Опан на 28.12.2017 г., решението не е влязло в законова сила и председателя може да упражнява правомерно функциите си.

В случая Заместник-председателя на Общински съвет Опан неправомерно изземва функциите на председател – организира, свиква и ръководи заседанието.

Всички решения са подготвени за подпис, като за Председател е посочен Зам.-председателя на общински съвет, независимо, че той е избран в същото заседание с Решение №281. Решенията не са представени подписани в Областна администрация Стара Загора.

С оглед обстоятелството, че общинският съвет е провел заседанието си в нарушение на административнопроизводствените правила за провеждането му, считам че Решения №№281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293 приети на 28.10.2017 г. от Общински съвет Опан са незаконосъобразни.

С оглед изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решения №№281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 292, 293 приети на 28.10.2017 г. за ново обсъждане от Общински съвет Опан.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Опан и Кмета на община Опан за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура – Стара Загора за сведение.      

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2018-01-15 14:11:49
Променена: 2020-08-05 22:41:39