Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937)

 Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937)

    Със Заповед № АК-01-ЗД-179/12.05.2015 г. Областния управител връща Решения № 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937 от 29.04.2015г. на Общински съвет Павел баня.

          

Мотиви:

 

 

    Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решения №№910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937 приети на 29.04.2015 г. от Общински съвет Павел баня са незаконосъобразни, поради следните съображения:

    Заседанието на общински съвет Павел баня, на което са приети Решения от 910 до 937 включително е проведено на 29.04.2015 г. в гр. Велинград.

    От приложената към Протокол №55 Покана с изх. № ОС-226/23.04.2015 г. е видно, че Председателя на общински съвет Павел баня свиква редовно заседание на общински съвет Павел баня на 29.04.2015 г., което ще се проведе в гр. Велинград, като допълнително лично и по телефона всеки от общинските съветници, кмета на Общината, общинска администрация и кметовете по населени места ще бъдат уведомени за часа и мястото на провеждане на заседанието.

    Разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА гласи: „Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

    Разпоредбата на чл. 4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Павел баня, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация установява, че общински съвет заседава в сградата на читалище „Напред” гр. Павел баня, като заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на общински съвет. Гр. Велинград е административен център на община Велинград, област Пазарджик и провеждането на заседание в този град е в противоречие с гореописаната норма.

    Разпоредбата на чл. 64, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Павел баня, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация установява, че най-малко седем календарни дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневен ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието. Чрез Поканата за свикване на заседание на общински съвет Павел баня, Председателят на общински съвет Павел баня не информира за часа и точното място на провеждането му, с което не спазва установения седем дневен срок. Освен това, тези които ще бъдат уведомени допълнително лично и по телефона, а именно всеки от общинските съветници, кмета на Общината, общинска администрация и кметовете по населени места не са единствените представители на обществеността, които следва да бъдат уведомени за часа и датата за провеждане на заседанието. Също така, допълнителното уведомяване не е било извършено, като часа и мястото за провеждане на заседанието се определят с Решение №911 от вече започналото заседание на 29.04.2015г.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е провел заседанието си в нарушение на административнопроизводствените правила за провеждането му, считам че Решения №№910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937 приети на 29.04.2015 г. от Общински съвет Павел баня са незаконосъобразни. 

    Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решения №№910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937 приети на 29.04.2015 г.  на Общински съвет Павел баняза ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 2015-05-13 21:00:00
Променена: 2020-08-05 22:17:47