Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (356, 359, 360, 362, 364 и 365)

Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (356, 359, 360, 362, 364 и 365)

      Със Заповед №АК-01-ЗД-366/23.11.2016 г. Областния управител връща Решения №№356, 359, 360, 362, 364 и 365/15.11.2016 г. на Общински съвет Раднево.

 

МОТИВИ

 

    С изброените решения, Общински съвет Раднево не приема предложения за корекция на Бюджета на община Раднево, внесени за приемане от Кмета на община Раднево с Предложение вх. №0800-255/20.10.2016 г.

    Тези решения на Общински съвет Раднево, чрез които не приема предложенията на Кмета на община Раднево, за корекции в Бюджета на община Раднево идват, след като в предходното заседание, проведено на 27.10.2016 г., отразено в Протокол №20, същите са приети, съответно с Решения №№345, 348, 349, 351, 353 и 354.

    Реално, Решения №№345, 348, 349, 351, 353 и 354 са приети на основание Предложение на Кмета на община Раднево за корекции в Бюджета с вх. №0800-255/20.10.2016 г. и е невъзможно по същото предложение да се приемат нови решения в друго заседание на Общински съвет Раднево. Т.е., може да се изведе правното заключение, че Решения №№356, 359, 360, 362, 364 и 365 приети на 15.11.2016 г. са приети без задължителното за този вид решения правно основание, а именно предложение за корекция на бюджета.

    Не може да се каже и, че Решения №№356, 359, 360, 362, 364 и 365 приети на 15.11.2016 г. се явяват отменящи Решения №№345, 348, 349, 351, 353 и 354 приети на 27.10.2016 г., защото не е изразена изрична воля за това, а и решенията от 27.10.2016 г. не са влезли сила актове, за да могат да бъдат отменени. Няма как да бъде отменено нещо, което още не съществува.

    Съгласно чл. 59, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 74 от АПК, когато административният акт се издава в писмена форма, той съдържа фактическите и правни основания за издаването му.

    Решения №№356, 359, 360, 362, 364 и 365 приети на 15.11.2016 г. не отговарят и на изискванията за форма на административните актове, поради липса на мотиви в същите. Посочването на мотиви е задължително условие за законосъобразността на административния акт, тъй като без това не могат да се направят изводи относно съображенията, мотивирали органа да се произнесе с даденото решение. Също така липсват и правни основания.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, считам че Решения №№356, 359, 360, 362, 364 и 365 приети на 15.11.2016 г. от Общински съвет Раднево са незаконосъобразни.

     Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, са върнати Решения №№356, 359, 360, 362, 364 и 365 приети на 15.11.2016 г. на Общински съвет Раднево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 2016-11-23 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:11:46