Върнатo за ново обсъждане решениe № 1073 от 28.05.2019 г на Общински съвет Казанлък

Върнатo за ново обсъждане решениe № 1073 от 28.05.2019 г на Общински съвет Казанлък

З А П О В Е Д

 

№АК-01-ЗД-9

 

Стара Загора   12.06.2019 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. чл. 108 и чл. 109 от Глава единадесета, Раздел II Наем на спортни обекти от Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост

 

 

 В Р Ъ Щ А М

 

Решение №1073/28.05.2019 г. на Общински съвет Казанлък, за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-66/05.06.2019 г. са постъпили Решения по Протокол №54 от проведеното на 28.05.2019 г. на Общински съвет Казанлък.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №1073/28.05.2019 г. на Общински съвет Казанлък е незаконосъобразно поради следните съображения:

с същото Общински съвет Казанлък:

По т. I. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 19, ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Казанлък, Общински съвет дава съгласие да се предоставят чрез пряко договаряне за срок от пет години имоти публична общинска собственост със спортно предназначение, както следва:

1. Предоставя на СНЦ „КК Лястовица-1905“, Булстат: 123619895, регистриран с Решение №702/07.03.2002 г. на Старозагорски окръжен съд, вписан в Регистъра на сдруженията с нестопанска цел рег.5, том1, стр.38, парт.19 по ф.д. №361/2002г., със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, Градски колодрум, срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична общинска собственост включващ спортни съоръжения – колодрум, тренировъчен терен, вътрешна писта за колоездене, открити трибуни за зрителите и др. ведно със сграда с идентификатор 35167.502.4450.5, застроена площ 211 кв.м., брой етажи 1, предназначение Спортна сграда, находяща се в П.И. с обща площ 18643 кв.м с  идентификатор 35167.502.4450 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП:за други видове спорт, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.428, УПИV, при граници и съседи имоти с идентификатори 35167.502.4451, 35167.502.9064(ул. Орешака), 35167.502.4453, 35167.502.4452, за което е съставен АПОС №670/07.05.2019г.

2.Предоставя на СНЦ „Колоездачно сдружение – Розова долина“, ЕИК: 205423376, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Ген. Столетов“ №44 срещу заплащане на 30,00 лв., без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична общинска собственост включващ спортни съоръжения – колодрум, тренировъчен терен, вътрешна писта за колоездене, открити трибуни за зрителите, находящ се в п.и. с обща площ от 18664 кв.м. с идентификатор 35167.502.4450 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: За други видове спорт, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв. 428, УПИV, при граници и съседи имоти с идентификатори 35167.502.4451, 35167.502.9064 (ул. Орешака), 35167.502.4453, 35167.502.4452, за което е съставен АПОС №670/07.05.2019г.

3. Предоставя на СНЦ „Баскетболен клуб – Розова долина“, регистрирано с  Решение №1274/09.06.2009г. на Старозагорския окръжен съд по партидата на сдруженията с нестопанска цел в обществена полза, със седалище и адрес на управление гр. Крън, ул. „Работническа“№2 срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична общинска собственост обект „Стадион“, включващ: спортна зала „Севтополис“ с площ от 338 кв.м,  стая на първи етаж в южното крило с площ 24,8 кв.м. и стая на първия етаж, южно крило с площ от 15,30 кв.м., част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., м,, с предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица;, находяща се в п.и. с обща площ 41498 кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“№61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016г.

4. Предоставя на СНЦ „Волейболен клуб Казанлък“, ЕИК: 1213687533 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Петко Д. Петков“№52, спортен комплекс „Арсенал“ срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем, за ползване на част от имот публична общинска собственост обект „Стадион“ включващ: спортна зала „Севтополис“ с площ от 338 кв.м., част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., м,, с предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица;, находяща се в п.и. с обща площ 41498кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП:стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“№61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016г.

5. Предоставя на СНЦ „Клуб по лека атлетика Пендарева“, ЕИК: 123717135 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“, бл.16, ет.6, ап.27, срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична общинска собственост обект „Стадион“ включващ: спортна зала „Севтополис“ с площ 338 кв.м., зала за ОФП на първи етаж с площ 24,80 кв.м., стая – съблекалня на първия етаж с площ 12 кв.м., лекоатлетическа писта 400 м. с шест коридора и сектор за дълъг скок с площ 3600 кв.м., част от п.и. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015г. на  ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП:стадион, ведно с част от построената в него сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., с предназначение: спортна сграда, база. Сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица  и изградени съоръжения: писта 400м., настилка „шамот“ с шест коридора; сектори за хвърляния на копие, диск, гюлле, открити трибуни за зрители, стъпаловидно разположени скамейки и подобрения, за което е съставен АПОС №373/19.2.2016 г.

6. Предоставя на СНЦ „Лекоатлетически клуб – Цветанка Христова“, ЕИК 123701673 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Добри Кехайов“№15, ет.3, ап.7, срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична общинска собственост общински обект „Стадион“ и „Терен за хвърляния с хале“ включващ: спортна зала „Севтополис“ с площ 338 кв.м., зала за ОФП на първи етаж с площ от 24,80 кв.м., канцелария с площ 12,00 кв.м., склад за уреди с площ 16,00 кв.м., съблекалня на първия етаж – 18,00 кв.м., лекоатлетическа писта 400 м.с шест коридора и сектори за хвърляния и сектор за дълъг скок с площ 3600 кв.м., част от п.и. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015г. на  ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион ведно с част от построената в него сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., с предназначение: спортна сграда, база. Сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица  и изградени съоръжения: писта 400м., настилка „шамот“ с шест коридора; сектори за хвърляния на копие, диск, гюлле, открити трибуни за зрители, стъпаловидно разположени скамейки и подобрения, за което е съставен АПОС №373/19.2.2016г. и п.и. с площ от 7531 кв.м. с идентификатор 35167.503.905 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: за други видове спорт, ведно с построената сграда с идентификатор 35167.503.905.1, застроена площ 191 кв.м. на един етаж, предназначение: Спортна сграда, база, метална дъговидна конструкция, построена 1986г., съоръжения: Сектори за хвърляне на диск, копие, гюлле и чук, Подобрения: ограда, обект „Терен за хвърляния с хале“, за което е съставен АПОС №488/28.82017 г.

7. Предоставя на СНЦ „Футболен клуб Розова долина – Казанлък“, ЕИК: 175936516 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Орешака“№6, срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична общинска собственост общински обект „Стадион“ и „Тренировъчно футболно игрище“, включващ: футболен терен с трибуни за зрители 7700 кв.м., стая за съдия на първия етаж с площ 12 кв.м., съблекалня на първия етаж с площ 37,20 кв.м., лекарски кабинет на първия етаж с площ 20 кв.м., баня с тоалетна на първия етаж с площ 25 кв.м, тренировъчна стая на първия етаж с площ 12 кв.м., малка съблекалня на първия етаж с площ 24,80 кв.м.,част от п.и. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015г. на  ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион ведно с част от построената в него сграда с идентификатор - 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м.с предназначение: спортна сграда, база. Сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица  и изградени съоръжения: писта 400 м., настилка „шамот“ с шест коридора; футболно игрище с размери 110/70, ведно с изградена помпена станция с резервоар за поливане на терена, сектори за хвърляния на копие, диск, гюлле, открити трибуни за зрители, стъпаловидно разположени скамейки и подобрения, за което е съставен АПОС №373/19.2.2016г. И п.и. с обща площ 15334 кв.м. с идентификатор 35167.503.906 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: За други видове спорт, ведно с построените през 1984 г. Сгради масивна конструкция: сграда с идентификатор 35167.906.1 с площ от 11 кв.м., предназначение: постройка на допълващо застрояване/тоалетна/; сграда с идентификатор 35167.503.906.2 със застроена площ 32 кв.м. на един етаж с предназначение: Складова база, склад; сграда с идентификатор 35167.906.3, застроена площ 210 кв.м. на един етаж, предназначение: спортна сграда, база (съблекални с бани и санитарни помещения, склад и канцеларии)  и съоръжения-футболно игрище, помпена шахта за поливане на терена, открити трибуни за зрители разположени стъпаловидно, асфалтирана площадка и подобрения, ограда, асфалтирани подходи, за което е съставен АПОС №28.8.2017г.

8. Предоставя на СНЦ „Спортен клуб Розова долина“ регистриран с Решение №55/28.03.2011г. на Старозагорски окръжен съд по партидата на сдружение с нестопанска цел извършващо дейност в обществена полза с БУЛСТАТ: 176056369 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Батак“ №16, ет.1, ап.4 срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем, за ползване на част от имот публична общинска собственост общински обект „Стадион“ включващ: спортна зала „Севтополис“ с площ от 338 кв.м,  стая за треньора на втория етаж с площ от 15,30 кв.м., съблекалня с баня и тоалетна на втория етаж с площ 33,00 кв.м., част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., м,, с предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица, находяща се в п.и. с обща площ 41498 кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“№61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016г.

9. Предоставя на СНЦ „Клуб по борба – Казанлък“ регистриран с Решение №61/20.04.1994 г. на Старозагорски окръжен съд по партидата на сдружение с нестопанска цел извършващо дейност в обществена полза с БУЛСТАТ: 123112995 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен шипченски полк“№82, ап.4 срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична общинска собственост общински обект „Стадион“ включващ: тренировъчна зала на втория етаж с площ 60,00 кв., зала за ОФП, пригодена за съблекалня и санитарен възел с площ от 36,00 кв.м. и тренировъчна стая на втория етаж с площ 16,00 кв.м,, част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., м,, с предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица, находяща се в п.и. с обща площ 41498кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“ №61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016г.

10. Предоставя на СНЦ „Спортен клуб АРГУС ММА“, с ЕИК: 176668003, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Есперанто“ №13 срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична общинска собственост общински обект „Стадион“ включващ: тренировъчна зала на втория етаж с площ 60,00 кв., зала за ОФП, пригодена за съблекалня и санитарен възел с площ от 36,00 кв.м. и тренировъчна стая на втория етаж с площ 16,00 кв.м, част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., м,, с предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица;, находяща се в п.и. с обща площ 41498кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“№61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016г.

По т. II. Оправомощава Кмета на община Казанлък да извърши всички последващи действия по предоставяне на имотите по т. I.

В поименно гласуване са участвали 27 общински съветници, от които „За” – 27, „Против” – 0, „Въздържал се” – 0.

За гореописаните имоти е представена пазарна оценка за месечна наемна цена и актове за публична общинска собственост.

С разпоредбата на 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е дадено правомощие на общински съвет да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината.

В чл. 14 от Закона за общинската собственост (ЗОС) са разписани правилата за отдаване под наем на имоти частна и публична общинска собственост, като ал. 6 дава възможност, с решение на общинския съвет имоти по ал. 1 (свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет), да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.

Посоченият, в правните основания за приемане на Решение №1073, чл. 19, ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Казанлък, казва: „Имотите – публична общинска собственост със спортно предназначение или части от тях, могат да се отдават под наем за срок до 10 (десет) години, чрез пряко договаряне или публичнооповестен конкурс, по реда на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, след решение на Общински съвет – Казанлък. При решение за провеждане на публичнооповестен конкурс се упълномощава кмета на Общината да издаде заповед за организацията и провеждането на конкурса и да сключи договор.“

Тази разпоредба, препраща към ППЗФВС, където няма разписани визираните в същата правила за отдаване под наем на спортни обекти публична общинска собственост. По отношение на общинската собственост, ППЗФВС единствено урежда минималните рискове, срещу които се застраховат спортните обекти общинска собственост, и спортните обекти, които са изградени при учредено право на строеж върху имоти общинска собственост.

С приемането на новия Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), Обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г., се определят императивно начините на отдаване под наем на имоти – общинска собственост. В чл. 102. ал. 1 от ЗФВС е разписано, какво включва понятието – „спортен обект“, в ал. 2 на същия член указва – „спортните обекти са държавна, общинска и частна собственост“, като не прави разделяне на публична и частна общинска.

Специалните условия и ред, по които се извършва управлението, разпореждането и предоставянето за ползване на спортни обекти, са подробно регламентирани в Глава единадесета на ЗФВС, като Чл. 107 от ЗФВС казва, че спортни обекти или части от тях – общинска собственост, може да се отдават под наем при условията и по реда на действащото законодателство и при спазване изискванията на този закон, а именно ЗФВС.

Предвидени са два механизма в чл. 108, ал. 1 и ал. 2 от ЗФВС за предоставяне на спортни обекти – общинска собственост за отдаване под наем. Отдаването под наем за срок до 10 години се подчинява на общите правила на Закона за общинската собственост (ЗОС), а именно по реда на чл. 14, ал. 7 (за публична общинска),  като се предвижда в условията на търга или конкурса, а впоследствие и в сключения договор, да залегне изискването на чл. 109 от ЗФВС кандидатите да представят нарочна програма за поддържане и управление на спортния обект, план за ползване на спортния обект за първите 5 години от срока на договора за наем и актуализиран план за останалия срок а също и доказателства за възможностите за развитие на спортната дейност и за постигнатите спортни резултати.

 Допуска се отдаване под наем за срок над 10 до 30 години само на спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и са вписани в съответния регистър на Министерството на младежта и спорта. Специфично задължение на наемателите е представянето и изпълнението на инвестиционна програма за ремонт, обновяване и реконструкция, както се включват гореописаните задължения по чл. 109, така и задължения участниците да представят инвестиционна програма за ремонт и обновяване на спортния обект, която води до увеличаване на стойността му, доказателства за финансово обезпечена инвестиционна програма и за произхода на средствата за изпълнението й  и програма за спортна дейност по количествени и качествени показатели.

Общински съвет Казанлък приема решение, с което предвижда отдаване под наем на 10 броя спортни обекти, без да се съобразява с правилата на Закона за общинската собственост и Закона за физическото възпитание и спорта. Нормите на специалните закони – ЗОС и ЗФВС са императивни, като ясно и точно определят процедурите при наема на спортни обекти – общинска собственост.

В тази връзка, Решение №1073/28.05.2019 г. на общински съвет Казанлък е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но на грешно правно основание в нарушение на материалния закон, а именно разпоредбите на Закона за общинската собственост и Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №1073/28.05.2019 г. на Общински съвет Казанлък за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Казанлък и Кмета на Община Казанлък за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.      

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областния управител

Създадена: 2019-06-17 07:00:30
Променена: 2020-08-12 23:56:06