Върнато за ново обсъждане решение № 2282 от 25.04.2019 на Общински съвет Стара Загора

Върнато за ново обсъждане решение № 2282 от 25.04.2019 на Общински съвет Стара Загора

З А П О В Е Д

 

№ AK-01-ЗД-6

 

Стара Загора   09.05.2019 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. чл. 107 във връзка с Глава единадесета, Раздел II Наем на спортни обекти от Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и чл. 56 от Закона за собствеността

 

 В Р Ъ Щ А М

 

Решение №2282/25.04.2019 г. на Общински съвет Стара Загора, за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-55/02.05.2019 г. са постъпили Решения по Протокол №43 от проведеното на 25.04.2019 г. на Общински съвет Стара Загора.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №2282/25.04.2019 г. на Общински съвет Стара Загора е незаконосъобразно поради следните съображения:

 

С Решение №2282/25.04.2019 г. на Общински съвет Стара Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 102, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет дава съгласие

– По т. 1: да бъде отдаден под наем част от имот – публична общинска собственост, представляващ футболен терен с площ 7865 кв.м и прилежаща трибуна с козирка на три нива със застроена площ 977, 25 кв.м, РЗП 2492, 62 кв.м за провеждане на футболни срещи. Частта от имота е разположена в застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 68850.525.739 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-73 от 19.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на имота: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Радко Димитриев“. Целият имот – УПИ 1739, кв. „Кольо Ганчев“ е с площ 44 903 кв.м, с начин на трайно ползване: Спортно игрище, предназначение на територията – урбанизирана. Имотът е актуван с АПОС №09752 от 23.02.2012 г.

– По т. 2 Общински съвет определя еднократна наемна цена за проведена футболна среща, както следва:

            2.1 За мач от Първа лига еднократна наемна цена за ползване на футболен терен и прилежаща трибуна с козирка на три нива в размер на  4 000 (четири хиляди) лева с ДДС;

            2.2 За мач от Втора лига еднократна наемна цена за ползване на футболен терен и прилежаща трибуна с козирка на три нива в размер на 2 000 (две хиляди) лева с ДДС;

            2.3 За мач от Трета лига еднократна наемна цена за ползване на футболен терен и прилежаща трибуна с козирка на три нива в размер на 1 200 (хиляда и двеста)  лева с ДДС;

– По т. 3 Упълномощава Кмета на община Стара Загора да извърши всички последващи действия.

В поименно гласуване са участвали 46 общински съветници, от които „За” – 40, „Против” – 2, „Въздържал се” – 4.

За гореописаният имот, на основание Решение №1510 от 30.10.2014 г на ОС Стара Загора., има сключен Договор за учредено безвъзмездно право на ползване №161 от 03.02.2015 г, вписан в Служба по вписвания на 27.02.2015 г. на СНЦ „ФК Верея“, гр. Стара Загора със срок до 03.02.2025 г.

От предложението на Кмета на общината и представените документи става ясно, че повод за приемане на решението е постъпила молба от ползвателя на имота СНЦ „ФК Верея“, гр. Стара Загора и друг спортен клуб – ФК „Ботев“, гр. Гълъбово.  Искането на двата клуба е във връзка с постигането на договорености за реализиране изпълнението на Програмата за развитие на спортните клубове, като се създават условия за обучение, усъвършенстване и реализация на качествата, потенциала и уменията на спортистите. Идеята е двата клуба да разменят ползването на спортните терени веднъж или два пъти месечно на доброволни начала, без финансови ангажименти. В тази връзка и поради факта, че клаузите на договора за безвъзмездно ползване не разрешават СНЦ „ФК Верея“, гр. Стара Загора еднолично да предоставя терена за ползване на други отбори се иска съдействие и приемане на решение от Общински съвет Стара Загора.

С разпоредбата на 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е дадено правомощие на общински съвет да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината.

В чл. 14 от Закона за общинската собственост (ЗОС) са разписани правилата за отдаване под наем на имоти частна и публична общинска собственост, като ал. 8 установява, че наемните цени се определят от общинския съвет.

В конкретния случай, с Решение №2282/25.04.2019 г., Общински съвет Стара Загора предприема действие по управление - наем на част от имот, представляващ спортен обект – публична общинска собственост.

Специалните условия и ред, по които се извършва управлението, разпореждането и предоставянето за ползване на спортни обекти, са подробно регламентирани в Глава единадесета на ЗФВС. Тези правила се явяват специални по отношение на регламентираните в Закона за общинската собственост, по аргумент на чл. 107 от ЗФВС, който казва, че спортни обекти или части от тях – държавна или общинска собственост, може да се отдават под наем при условията и по реда на действащото законодателство и при спазване изискванията на този закон, а именно ЗФВС.

Според посочената  в основанието за приемане на Решение №2282 норма на чл. 102, ал. 3  от ЗФВС - спортните обекти се използват за нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно-туристическата дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности. Спортните обекти може да се използват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти.

В тази връзка е дадена възможност по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС спортните обекти – държавна или общинска собственост, да се предоставят безвъзмездно, за определено време, за тренировъчна и състезателна дейност от спортните организации, вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1, като в ал. 2 на същия член се поставя изискване условията и редът за използването на обектите по ал. 1 да се определят с наредба на съответния общински съвет за спортни обекти – общинска собственост. Такава възможност не е предвидена в наредбата по чл. 103, ал. 2, т. 2 от ЗФВС на община Стара Загора.

Общински съвет приема решение, с което предвижда отдаване под наем на част от спортен обект – стадион, без да се съобразява с императивно предвидените правила на ЗФВС, без да има предвидена в същия такава процедура на встъпване в наемни отношения и без дори да изключва възможността за плащане на наем от СНЦ „ФК Верея“, гр. Стара Загора, който е ползвател на целия обект.

 По аргумент на чл. 56 ЗС ограниченото вещно право на ползване на недвижим имот включва правото да се ползва вещта според нейното предназначение и право да се получават добивите (какъвто е и наемът), без тя да се променя съществено. Ограниченото вещно право на ползване е противопоставимо като абсолютно субективно материално право на всеки, в т. ч. и на собственика на имота. Когато собственикът на един недвижим имот учреди в полза на друго лице ограниченото вещно право на ползване той се лишава от всяка възможност да ползва вещта, независимо, че с договора за учредяване на безвъзмездно право на ползване е уговорено спортния клуб да не може еднолично да предоставя терена на други спортни клубове.

Чрез Решение №2282/25.04.2019 г., Общински съвет Стара Загора е нарушил Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), като е предприел действия по управление – отдаване под наем, с имот – публична общинска собственост, без законодателят изрично да е предвидил такава възможност, като при това същият спортен имот е предоставен по договор за безвъзмездно право на ползване, който не е изтекъл.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №2282/25.04.2019 г. на Общински съвет Стара Загора за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Стара Загора и Кмета на Община Стара Загора за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.  

 

 

ДИМИТЪР ДРАЧЕВ

Заместник областен управител

оправомощен със Заповед №РД-ЗД-21/19.04.2019 г.

на Областния управител

Създадена: 2019-06-10 12:14:55
Променена: 2020-08-13 00:11:45