Върнато за ново обсъждане решение № 445 от 08.11.2018 г. на Общински съвет Чирпан

Върнато за ново обсъждане решение № 445 от 08.11.2018 г. на Общински съвет Чирпан

З А П О В Е Д

 

№ АК-01-ЗД-316 

 

Стара Загора    22.11.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 7, ал. 2 и чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 302, ал. 1 от Закон за предучилищното и училищното образование

 

 В Р Ъ Щ А М

 

Решение №445/08.11.2018 г. на Общински съвет Чирпан, за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-133/15.11.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №39 от проведеното на 08.11.2018 г. заседание на Общински съвет Чирпан.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №445/08.11.2018 г. на Общински съвет Чирпан е незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №445/08.11.2018 г. Общински съвет Чирпан на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, т.1 и чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г . приема следното решение:

1.         Дейностите по проект „Преместваемо закрито мембранно спортно съоръжение с габарити 42,00 м х 22,00 м х 8,00 м височина и сгъваеми ветроупорни прозрачни страници” на Училищното настоятелство към ОУ „Отец Паисий”, село Зетьово отговарят на приоритетите на Общински план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 г.

2.         Дейностите по проекта отговарят на следните приоритети и цели на Общинският план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 г:

Стратегическа цел 1 „Развитие на балансирана и конкурентноспособна икономика в среда с модерна инфраструктура”,

Приоритет 1 „Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично оборудване и повишена конкурентноспособност”,

Специфична цел 1.7. „Инвестиции за подобряване на инфраструктурата и създаване на основни услуги на населението в селата”,

Мярка 1.7.2.  „Основни услуги на населението в селата”, 

Дейности: Обновяване и устройване на спортни площадки и салони.

3.         Упълномощава Кмета на общината да подпише договор за безвъзмездно ползване на имот планоснимачен №400, кв.51 по плана на село Зетьово, със СНЦ „Училищно настоятелство към Основно училище Отец Паисий”, ЕИК : 176351775,  във връзка с кандидатстването им с проект „Преместваемо закрито мембранно спортно съоръжение с габарити 42,00 м х 22,00 м х 8,00 м височина и сгъваеми ветроупорни прозрачни страници” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. пред Местна инициативна група – Чирпан, за срок от 10 / десет / години.

В гласуването са участвали 21 общински съветници, от които „За” – 20, „Против” и „Въздържал се” – 1.

Застроен имот планоснимачен №400, кв. 51 по плана на село Зетьово съобразно чл. 302, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и АОС №307/06.06.2001 г. е публична общинска собственост.

Чрез Решение №445/08.11.2018 г., Общински съвет Чирпан е нарушил Закона за общинската собственост (ЗОС), като се е разпоредил с имот – публична общинска собственост, без законодателят изрично да е предвидил такава възможност.

Съгласно специалната разпоредба на чл. 7, ал. 2, изр. 2 от ЗОС имотите – публична общинска собственост могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите определени със закон.

В този смисъл е и другата специална разпоредба, а именно чл. 34, ал. 6 от ЗОС, съгласно която: „Учредяването на ограничени вещни права върху обекти - публична общинска собственост, се извършва при условия и по ред, определени в закон“.

Статута на настоятелството е уреден в Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Глава седемнадесета, където в чл. 306, ал. 1 е дадено легално определение на това понятие.

По аргумент от разпоредбата на чл. 302, ал. 1 ЗПУО, съгласно която „общинските недвижими имоти, предоставени за управление на общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, са публична общинска собственост”. Според разпоредбата на чл. 12, ал. 3 ЗОС имотите и вещите – общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури по ред, определен от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2 ЗОС.

Като специален закон, Закон за предучилищното и училищното образование, не предвижда случаи за учредяване на ограничено вещно право на ползване върху имоти – публична общинска собственост на училищни настоятелства. Такава възможност не е предвидена и в други специални закони.

В тази връзка, считам че Решение №445/08.11.2018 г. на Общински съвет Чирпан е незаконосъобразно и следва да се отмени като такова.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №445/08.11.2018 г. на Общински съвет Чирпан за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Чирпан и Кмета на Община Чирпан за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.      

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2018-12-28 10:23:47
Променена: 2020-08-05 22:38:58