Върнато за ново обсъждане решение № 520 от 30.11.2018 г. на Общински съвет Гълъбово

Върнато за ново обсъждане решение № 520 от 30.11.2018 г. на Общински съвет Гълъбово

З А П О В Е Д

 

№ АК-01-ЗД-333

 

Стара Загора    12.12.2018 г.

 

  На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал.4 от Закон за месното самоуправление и местната администрация и чл. 99б във вр. с чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация

 

 В Р Ъ Щ А М

 

  Решение №520/30.11.2018 г. на Общински съвет Гълъбово, в частта на чл. 23, т. 6, предл. 2 от приетата със същото Наредба  №1 за поддържане и опазване на обществения ред и безопасността на движението в Община Гълъбово, за ново обсъждане от същия, като незаконосъобразно.

М О Т И В И :

 

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. № АК-01-143/ 07.12.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №60 от проведеното на 30.11.2018 г. заседание на Общински съвет Гълъбово.

  Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №520/30.11.2018 г. на Общински съвет Гълъбово е незаконосъобразно, поради следните съображения:

      С Решение №520/30.11.2018 г. на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8 от ЗНА, във връзка с чл.26 и чл.28 от ЗНА, Общински съвет Гълъбово приема следното решение:

1. Отменя „Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред,  безопасността на движението, ползването на превозни средства и общите площи на територията на Община Гълъбово”, приета с решение № 58/16.03.2004 г. на Общински съвет – Гълъбово.

2. Приема Наредба  №1 за поддържане и опазване на обществения ред и безопасността на движението в Община Гълъбово. Наредбата влиза в сила от 01.01.2019 г.

В гласуването са участвали седемнадесет общински съветника, от които тринадесет „За”, четири „Против“ и нула „Въздържал се”.

Съгласно чл. 23, т. 6, предл. 2 от новоприетата наредба, председателите на управителните съвети на сгради в режим на етажна собственост, съответно управителите са длъжни да контролират изправността на наличната адресна регистрация.

Разпоредбата на чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация установява, че адресната регистрация се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица при заявяване от лицето, а Глава IV, Раздел III (чл. 99б) от закона урежда процедурата по осъществяване на контрол по спазване на чл. 92.

В нито една от споменатите разпоредби, или в Закона за управление на етажната собственост няма вменяване на задължение на председателите на управителните съвети на сгради в режим на етажна собственост, съответно управителите, да извършват контрол по изправността на наличната адресна регистрация.

Такава контролна дейност няма как да се извърши и с оглед обстоятелството, че председателите на управителните съвети на сгради в режим на етажна собственост, съответно управителите, не разполагат с достъп до информацията за извършените адресни регистрации, а още по-малко могат да изискат документ за самоличност за да проверят нанесеният в същия постоянен адрес.

С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, считам че Решение №520/30.11.2018 г. на Общински съвет Гълъбово, в частта на чл. 23, т. 6, предл. 2 и чл. 34 от приетата със същото Наредба  №1 за поддържане и опазване на обществения ред и безопасността на движението в Община Гълъбово е незаконосъобразно.

С оглед изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №520/30.11.2018 г. , в частта на чл. 23, т. 6, предл. 2 от приетата със същото Наредба  №1 за поддържане и опазване на обществения ред и безопасността на движението в Община Гълъбово за ново обсъждане от Общински съвет Гълъбово.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Гълъбово и Кмета на Гълъбово за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.  

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2018-12-28 10:31:19
Променена: 2020-08-05 23:03:56