Върнато за ново обсъждане решение № 847 от 05.09.2018 г. на Общински съвет Раднево

Върнато за ново обсъждане решение № 847 от 05.09.2018 г. на Общински съвет Раднево

З А П О В Е Д

 

№ АК-01-ЗД-243

 

Стара Загора       18.09.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и чл. 35, ал. 5 във връзка с чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

 

В Р Ъ Щ А М

 

  Решение №847/05.09.2018 г. на Общински съвет Раднево, за ново обсъждане от същия, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И:

 

  В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-110/12.09.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №53 от проведеното на 05.09.2018 г. заседание на Общински съвет Раднево.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №846/05.09.2018 г. на Общински съвет Раднево е незаконосъобразно, поради следните съображения:

С Решение №847/05.09.2018 г. Общински съвет Раднево на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §33 от ЗР към ЗИД на Закона за водите:

Прехвърля безвъзмездно на държавата правото на собственост на поземлен имот №000291 в землището на с. Любеново.

Упълномощава кмета на общината да внесе в Министерство на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовира и да сключи договор.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

В поименно гласуване са участвали 12 общински съветника, като решението е прието единодушно.

  Законът за водите чрез чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „в“ установява, че язовирите, включително намиращите се в процес на изграждане, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 1 и включените в имуществото на търговски дружества, различни от ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, както и водохранилищата им до най-високо водно ниво, а също и прилежащите им съоръжения и събирателните им деривации, са публична общинска собственост.

Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Нарушението на тази забрана за разпоредителни сделки с имоти – публична общинска собственост води до нищожност на приетото от Общински съвет Раднево Решение №847/05.09.2018 г.

Разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗОС установява, че: „Имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост“. Т.е., за да бъде извършено разпоредително действие с процесните имоти, то същите следва да са с отпаднало предназначение.

При така получилата се правна колизия, считам, че следва да се приеме решение, чрез което се дава принципно съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имоти – публична общинска собственост (както са описани в процесното решение), и чрез което Кметът на община Раднево може съобразно §33 от ЗР към ЗИД на Закона за водите да внесе в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на същите. Чрез предложението си, кметът на община Раднево може да поиска изразяване на становище (евентуално предприемане на законодателни промени), относно окончателното и законосъобразно безвъзмездно прехвърляне на собствеността на  имоти – публична общинска собственост в полза на държавата.

Следва да се има предвид и факта, че решението не е прието с необходимото мнозинство. Единственият способ за безвъзмездно разпореждане с имоти – частна общинска собственост уреден в ЗОС е дарението, което съобразно чл. 35, ал. 5 във връзка с чл. 34, ал. 4 може да се извърши след решение на общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците. Т.е., за приемане на решение за извършване на дарение, каквото е и Решение №847/05.09.2018 г., „За“ същото следва да гласуват минимум 16 общински съветника от Общински съвет Раднево, а не като в настоящия случай – дванадесет.

С оглед обстоятелството, че Общински съвет Раднево е приел Решение №847/05.09.2018 г. в нарушение на материалния закон, считам че същото е незаконосъобразно.

С оглед изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №847/05.09.2018 г. за ново обсъждане от Общински съвет Раднево.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Раднево и Кмета на Раднево за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.    

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

 

Създадена: 2018-09-19 10:04:58
Променена: 2020-08-05 22:54:27