Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови (335)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови (335)

Със Заповед №АК-01-ЗД-309/13.10.2017 г. се връща за ново обсъждане Решение №335/03.10.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.19 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел

 

В Р Ъ Щ А М

 

  Решение №335/03.10.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови, за ново обсъждане  от същия, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. № АК-01-133/09.10.2017 г. са постъпили Решения по Протокол № 29 от проведеното на 03.10.2017 г. заседание на Общински съвет Братя Даскалови.

  Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №335/03.10.2017 г.на Общински съвет Братя Даскалови е незаконосъобразно, поради следните съображения:

  С Решение №335/03.10.2017 г. Общински съвет Братя Даскалови приема:

  На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.38 и чл.39 Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Братя Даскалови:

 1. Създава временна комисия по проверка дейността на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД, която да провери:
 • Всички приходи и разходи на дружеството за периода от датата на регистрация на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД до 31.12.2017г.
 • Всички договори, процедури по обществени поръчки
 • Да анализира работата на управителите.

Срок на действие на комисията – до внасяне на подробен доклад за финансовото и организационното състояние на дружеството, но не по – късно от изтичане на мандата на настоящия управител.

 1. Определя комисия от 5 члена, която включва по един представител на всяка политическа сила, представлявана в Общинския съвет на Община Братя Даскалови, както следва:

Председател: Никола Вълев Будаков – БСП

Членове:

 1. Катя Иванова Иванова – ПД „Социалдемократи“
 2. Спас Запрянов Пеев – ГЕРБ
 3. Иван Петров Иванов – ДПС
 4. Иван Димитров Жеков – МК „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“
 1. Възлага на комисията по т.1 да внесе подробен доклад за финансовото състояние на дружеството, както и строително – монтажните работи, направени в този период, в това число начина на възлагане на работата, изпълнението на договорите, гаранционните срокове, начин на плащане и фактическото извършване на строително – монтажните работи, както и всички други договори за извършване на конкретна работа и услуги за същия период.
 2. Дава съгласие комисията по т.1 със свое решение да привлича външни лица, като експерти и консултанти с цел изпълнение на поставените задачи. Средствата за експерти и консултанти са за сметка на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД.
 3. Задължава управителя на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД да предоставя на комисията цялата документация и информация, необходима за проверката, както и да оказва пълно съдействие на комисията за достъп до помещенията и документацията на дружеството.
 4. Членовете на комисията нямат право да разгласяват данни, представляващи търговска тайна, които са им известни в хода на проверката, без разрешение на Общинския съвет.

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветници, като решението е прието с 8 гласа „за”; гласувал „против” – 0, „въздържал се” – 2.

 Разпоредбата на чл. 19, ал.3 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел гласи: „Общински съвет Братя Даскалови определя компетенциите на кмета на общината по управлението на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност. Кметът на общината след решение на Общински съвет:

 1. Изисква писмена информация от управителите и контрольорите за дейността на дружествата най – малко веднъж на тримесечие;
 2. Възлага проверки в дружествата като издава заповед;
 3. Следи за изпълнение на договорите за управление, сключени с управителите“

Видно от Учредителния акт на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД, едноличен собственик на същото е Община Братя Даскалови. Органите на управление на Дружеството са Общото събрание и Управителя /чл.7 от Учредителния акт/. Функциите на Общото събрание се упражняват от Общински съвет Братя Даскалови, като правомощията му са точно и ясно определени в чл. 8 от Учредителния акт и чл.19 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и категорично не включват създаване на временни комисии за проверка на Дружеството. С решението си, Общински съвет Братя Даскалови може да възложи на кмета на община Братя Даскалови да издаде заповед за проверка в „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД. Императивния характер на цитираните норми изключват категорично възможността тези контролни функции, възложени на Кмета, да се упражняват от Общинския съвет.

С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на разпоредбата на чл. 19, ал.3 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, създавайки временна комисия за проверка дейността на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД, считам, че Решение № 335/03.10.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови е незаконосъобразно.

С оглед изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение № 335/03.10.2017 г.  за ново обсъждане от Общински съвет Братя Даскалови.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Братя Даскалови и Кмета на Братя Даскалови за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение. 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2017-10-18 07:20:26
Променена: 2020-08-05 22:12:08