Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови от Областния управител на област Стара Загора (33)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови от Областния управител на област Стара Загора (33)

      Със Заповед №АК-01-ЗД-45/10.02.2016 г. Областния управител връща Решение №33/28.01.2016 г. на Общински съвет Братя Даскалови.

          

Мотиви:

 

        С първата част на Решение №33/28.01.2016 г., Общински съвет Братя Даскалови, на основание чл. 52, ал. 1 и  чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година , ПМС 380 от 2015 година за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 год.  и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,  изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Братя Даскалови, приема бюджета на община Братя Даскалови за 2016 година.

        Тази част на Решението е приета с 10 гласа „За” и 3 „Против” от присъствалите тринадесет  общински съветници.

        В частта на т.3.1 от Решение №33/28.01.2016 г., Общински съвет Братя Даскалови извършва промяна по Приложение №9, на структурата на общинска администрация на Община Братя Даскалови, по предложение на общински съветник, а именно:

        - 3 ½  бр. от дейност „Озеленяване” да бъдат трансформирани в дейност „Общинска администрация”, като специалист „АОН”

         Тази част на Решението е приета с 7 гласа „За”, 5 „Против” и 1 „Въздържал се” от присъствалите тринадесет  общински съветници.

        Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА гласи: „ Общинския съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината”. Т.е. проектите и предложенията, свързани с общата численост и структурата на общинската администрация, са в правомощията на Кмета на Общината, като орган на изпълнителната власт, който ръководи цялата изпълнителна дейност в т. ч. и на общинската администрация. Приемането на решение, касаещо промяна в общата численост и структура на общинската администрация, по предложение на общински съветник, какъвто е настоящия случай, противоречи на цитираната разпоредба и следва да бъде отменено. В този смисъл е и Решение №6480 от 10.05.2011 г. на ВАС по адм. д. №2982/2011 г.

        С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение №33/28.01.2016 г., Общински съвет Братя Даскалови е незаконосъобразно в частта му, с която се правят изменения в структурата на общинска администрация на Община Братя Даскалови.

 

        Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение №33/28.01.2016 г., Общински съвет Братя Даскалови за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 2016-02-11 22:00:00
Променена: 2020-08-05 22:44:09