Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови от Областния управител на област Стара Загора (621)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови от Областния управител на област Стара Загора (621)

    Със Заповед № АК-01-ЗД-219/12.06.2015 г. Областния управител връща Решение № 621/29.05.2015г. на Общински съвет Братя Даскалови

          

Мотиви:

 

 

    С т.1 от Решение № 621/29.05.2015 г., Общински съвет Братя Даскалови, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1, във връзка с чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост дава съгласието си за промяна на характера на собствеността на имоти № 000148 - Дере от Х-та категория с площ от 19,395 дка и № 000107 - Дере от Х-та категория с площ от 4,029 дка по КВС на с. Съединение - публична общинска собственост, съгласно АПОС № 2485/13.08.2014година и АПОС № 2486/13.08.2014 година от публична общинска в частна общинска собственост.

    С т.2 от същото  се  упълномощава кмета на общината да изпълни всички процедури по актуване на собствеността.

    Решението се приема със седем гласа „за”, три „против” и един „въздържал се” от присъствалите единадесет общински съветници.

    Към решението са приложени  следните документи: заверени копия от  Акт №2486/ 13.08.2014 г. и Акт № 2485/13.08.2014 г. за публична общинска собственост, както; докладна записка от Мильо Колев Милев – Председател на Общински съвет Братя Даскалови и заявление от „ТРАКИЯ-РМ” ЕООД гр. Пловдив.

    Разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) гласи: „Имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.”. Ал. 3 на същата разпоредба установява, че решенията по цитираната ал. 1 се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.

    Общински съвет Братя Даскалови се състои от  тринадесет общински съветника. За да може да приеме решение по чл. 6, ал. 1 от ЗОС при условията на чл. 6, ал. 3 от ЗОС, за това решение трябва да гласуват минимум девет общински съветника.

    Решение № 621/29.05.2015 г. е прието с гласовете на седем общински съветника, като по този начин е нарушена разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от ЗОС. Следователно не е налице надлежно формирана воля на колективния орган на местното самоуправление, тъй като решението не е прието с необходимото квалифицирано мнозинство, съобразно разпоредбата на чл.6, ал.3 от ЗОС, а именно с мнозинство от две трети от общия брой на  съветниците.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно Закон за общинската собственост, считам че Решение № 621/29.05.2015 г. на Общински съвет Братя Даскалови е незаконосъобразно. 

    Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 621/29.05.2015 г. на Общински съвет Братя Даскалови за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 2015-06-11 21:00:00
Променена: 2020-08-05 23:19:50