Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гълъбово от Областния управител на област Стара Загора (748)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гълъбово от Областния управител на област Стара Загора (748)

 Със Заповед № АК-01-ЗД-353/05.10.2015 г. Областния управител връща Решение № 748/18.09.2015 г. на Общински съвет Гълъбово.

          

Мотиви:

 

 

   

        С Решение №748/18.09.2015 г. на Общински съвет Гълъбово, на основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 25, чл. 77 и чл. 78 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, чл. 21 от Наредба за базисните цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, § 12 от ПЗР на Закона за водите, Общински съвет Гълъбово приема решение за отдаване под наем, чрез публичен търг с оценка на оферти, на имот №000618, публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Главан, ЕКАТТЕ 14951, община Гълъбово, с площ 2, 063 дка., начин на трайно ползване на имота – язовир, с Акт за публична общинска собственост №34/15.09.1998 г.

        Със същото се определя:

-начална месечна цена 3,44 лв. без ДДС:

-срок за отдаване – 5 години;

-предмет на дейност – рибовъдство и напояване;

-вида на търга  - с оценка на оферти;

-начин на плащане – месечна наемна цена да се заплаща до десето число на текущия месец в Общинска администрация гр. Гълъбово;

-място на провеждане на търга и утвърждава тръжната документация.

        В гласуването са участвали 12 общински съветника, като решението е прието единодушно.

        Към решението са приложени следните документи:

-копие от АОС;

-утвърдената тръжна документация – заявление за участие, образец на оферта, проектодоговор за наем, условия за участие в търга, декларация за оглед.

        В правомощията на общинските съвети, като органи на местното самоуправление по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА е да вземат решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В изпълнение на тези си правомощия Общински съвет  Гълъбово е взел и горепосоченото решение за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – язовир, с ЕКАТТЕ 14951 находящ се в землището на с. Главан, община Гълъбово. Решението е взето с разписаното в чл. 27, ал. 4 мнозинство при отчитане на това, че общия брой на общинските съветници е 17, гласували „за” 12 от тях.

        С разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, се дава възможност за отдаване под наем на свободни имоти или на части от тях – публична общинска собственост, за срок до 10 години, по реда на ал. 2 на чл. 14 – от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред.

        На основание цитираните разпоредби може да се приеме, че Общински съвет Гълъбово правилно е приел решение за отдаване под наем на язовир, който е публична общинска собственост, ако нямаше специални спрямо Закона за общинската собственост закони, които установяват, че предоставянето на такива имоти - публична общинска собственост може да стане само чрез концесионен договор. Такива по отношение на ЗОС са Закона за концесиите и Закона за водите.

        В чл. 13, ал. 1 от Закона за концесиите (ЗК) регламентира предоставянето на обекти от обществен интерес, като в т. 2 са посочени обекти, имоти или части от имоти – публична държавна или общинска собственост, какъвто в случая е имота по отношение на който е взетото решение. Имотите публична общинска собственост, посочени в чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за концесиите подлежат на управление съобразно условията и реда на специалния, а не на общия закон.

        Специален по отношение на ЗОС и ЗК се явява Закона за водите, който в разпоредбата на чл. 22, ал. 3 предвижда приложение на ЗОС спрямо водите, водните обекти и водностопанските системи и съоръжения, доколкото Закона за водите и Закона за сдруженията за напояване не предвиждат друго. Тази разпоредба изключва възможността да се отдават под наем всички свободни имоти публична общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС. По отношение на тях ще действа специалната норма на чл. 20, ал. 1 от Закона за водите, който предвижда изискване при сключване на договор за концесия на водни обекти – публична общинска собственост, общинският съвет да определи местата за общо използване на водите и водните обекти и съществуващите права на използване на водите във водохранилището. От това изискване следва, че ползването на водните обекти публична общинска собственост от трети лица, може да стане само чрез сключването на концесионен договор, което от своя страна предполага и приложението на специалния Закон за концесиите.

        В решението се посочва като основание § 12 от ПЗР на Закона за водите, съгласно който: „В общините, на чиято територия има язовири – публична общинска собственост, за които не са сключени договори за стопанисването, поддръжката и експлоатацията им, по предложение на кмета на общината общинският съвет приема решения за:

1. създаване на общинско предприятие за осъществяване на тези дейности, или

2. откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане

стопанисването, поддържането и експлоатацията на язовирите чрез предоставянето им под

наем или на концесия”.

            В Решение №748/18.09.2015 г. на Общински съвет Гълъбово за отдаване под наем, на имот публична общинска собственост - язовир, не се решава създаването на общинско предприятие, което да осъществява визираните в § 12 дейности, и не се приема решение за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена, като не се поставя изискване кандидатът да е физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика.

       С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, не се е съобразил с правилото на специалният закон, който дерогира общия, а именно в случая ЗК и ЗВ. Същите се явяват специални по отношение на ЗОС, техните норми са единствено приложими към конкретния случай, като считам, че Решение №748/18.09.2015 г. на Общински съвет Гълъбово е незаконосъобразно. 

    Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение №748/18.09.2015 г. на Общински съвет Гълъбово за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 2015-10-05 21:00:00
Променена: 2020-08-05 22:45:36