Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гурково (316)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гурково (316)

 

Със Заповед №АК-01-ЗД-307-13.10.2017 г. се връща за ново обсъждане Решение №316/28.09.2017 г. на Общински съвет Гурково

 

 

На основание чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  /ЗМСМА/във връзка с чл. 14, ал. 2 и ал. 3 и чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/

 

В Р Ъ Щ А М:

 

  Решение №316/28.09.2017 г. на Общински съвет Гурково за ново обсъждане от същия, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И:

 

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-131/06.10.2017 г. са постъпили Решения по Протокол №26 от проведеното на 28.09.2017 г. заседание на Общински съвет Гурково.

 Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №316/28.09.2017 г. на Общински съвет Гурково е незаконосъобразно, поради следните съображения:

С Решение №316/28.09.2017 г. на основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), § 78, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (ПЗР на ЗОбС) и чл. 23, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост се дава съгласие по т. 1 от същото  да бъде продължен със срок от 5 години – считано от 03.07.2017 г. срока на Договор №301 от 02.07.2012 г. между община Гурково и ЕТ „НИП-Мима Попова“, ЕИК 8333131463 за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: Помещение №3, с площ от 50 кв.м, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 22767.501.449.2 по КК и КР на с. Паничерево, община Гурково – бивша Автоспирка.

При удължаване на срока се запазват всички условия на вече сключения договор, включително и наемната цена.

По т. 2 от решението се упълномощава Кмета на община Гурково да сключи анекс към договора със същия наемател, в изпълнение на приетото по т. 1.

Към решението са приложени следните документи:

– копие от заявление от 04.08.2017 г., с искане за удължаване срока на договора;

– скица на сградата, заверена от дата 18.09.2017 г.;

– копие от ЧАОС;

– копие от Договор №301 от 02.07.2012 г., между община Гурково и ЕТ „НИП-Мима Попова“ за наем.

            Поименно са гласували 11 общински съветника, решението е прието с изискуемото мнозинство, като „ЗА” са гласували 11 от тях, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.

По силата на нормата на чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА - Общинския съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства.

Разпоредбата на § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗИД ЗОбС (ДВ, бр. 101 от 2004 г.) дава възможност договорите за наем, сключени за срок по-кратък от 10 години и чийто срок не е изтекъл, по искане на наемателя могат да бъдат продължени за срок до 10 години с решение на общинския съвет.

Нормата на § 78, ал.2 от ПЗР на ЗОбС е приета на 16.11.2004 г. дава възможност да бъдат продължени за срок до 10 години само заварените с неизтекъл срок на действие към този момент договори за наем на общинско имущество, които са били сключени за срок по-кратък от 10 години.

Същата е неприложима към договорите сключени след този момент. Тя е част от преходните норми на закона и урежда еднократно по определен начин съществуващи към момента на влизане в сила заварени отношения. Същата няма многократно приложение, защото в противен случай би била част от общите норми в Глава ІІ от ЗОбС, относно наемните правоотношения на общината, поради което договорите сключени след датата на влизане в сила на ЗИД на ЗОбС (ДВ, бр.101/2004 г.) се подчиняват на общия режим на Глава втора от ЗОбС.

Нормата поставя три условия, за да бъде приложена, а именно: договора да е сключен преди приемане на въпросната разпоредба, срока му да е по-кратък от 10 години и да не е изтекъл. Това са материалноправните предпоставки общинския съвет да приеме решение за удължаване срока на действие на конкретния договор за наем.

Видно от приетото Решение №316/28.09.2017 г. на Общински съвет Гурково не е налице първата предпоставка на § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОбС, тъй като договора е сключен след приемане на тази разпоредба. В настоящия случай договора за отдаване под наем на процесните имоти – общинска собственост между Община Гурково и ЕТ „НИП-Мима Попова“ е сключен на 02.07.2012 г., т.е. след влизане в сила на §78, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОбС и при действието на разпоредбата на чл. 14, ал. 3 от ЗОбС в редакцията му след ДВ бр.101/16.12.2004 г., когато вече се е допускало максималния срок на действието на тези договори да бъде 10 години.

В случая, договор за наем е сключен след тази дата - на 02.07.2017 г., поради което срокът му на действие не може да бъде продължен, както погрешно е изтълкувана нормата на § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОбС. Отдаването на общинския имот под наем, след влизане в сила на тази разпоредба е могло да стане единствено чрез провеждане на търг или конкурс. Новата разпоредба на чл. 14, ал. 3 от ЗОС, в редакцията му от 2004 г. не предвижда удължаване на срока на заварените договори, а въвежда по-дълъг срок, който не може да е над 10 години, като след изтичането му, същият съгласно чл. 15, ал.1, т. 4 от ЗОС автоматично се прекратява.

Липсата на една от трите кумулативно дадени предпоставки води до неприложимост на разпоредбата на § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОбС по отношение на сключения договор.

В тази връзка, решението на Общински съвет Гурково е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но на грешно правно основание в нарушение на материалния закон, а именно разпоредбите на Закона за общинската собственост. Нормите на специалния закон – Закон за общинската собственост са императивни, като ясно и точно определят наемните отношения. Закона не предвижда удължаване срока на договора и то със задна дата, каквато възможност е допусната с приетото решение.

С оглед изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №316/28.09.2017 г за ново обсъждане от Общински съвет  Гурково.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Гурково и Кмета на община Гурково за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура – Стара Загора за сведение.      

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2017-10-18 07:22:23
Променена: 2020-08-05 23:15:28