Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гурково от Областния управител на област Стара Загора (380)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гурково от Областния управител на област Стара Загора (380)

Със Заповед № АК-01-ЗД-48/13.02.2014 г. Областния управител връща Решение № 380/30.01.2014г. на Общински съвет Гурково.
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Гурково, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, чл. 6 ал.4 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд на Община Гурково дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публично оповестен търг или конкурс за срок от 2 /две/ години, недвижим имот - частна общинска собственост, за любителски риболов - Поземлен имот с идентификатор 22767.222.205 по кадастралната карта на с.Паничерево, общ.Гурково с площ 268 кв.м, Категория на земята: Х. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива, при граници на целия имот: 22767.222.204, 22767.222.64, 22767.501.775 за който е съставен АОС № 372 / 22.11.2012г. надлежно вписани в Служба по вписванията, при първоначална тръжна цена на месечен наем от 9,00 лв. /девет лева/ за целия имот.
   С т.2 от същото определя стъпка за наддаване 10%, като с т.3 упълномощава Кмета на Община Гурково да организира и проведе търга и сключи договор за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост с лицето спечелило търга.
   В гласуването са участвали 11 общински съветника, като същото е прието единодушно.
   Общинският съвет е орган на местно самоуправление и правомощията му са определени в чл. 21 от ЗМСМА, като съгласно т. 8 от същия приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В изпълнение на тези си правомощия общинският съвет е взел и Решение № 380/30.01.2014 г.
   Към Решението са приложени Заявление от Мариана Георгиева Чобану, Акт за частна общинска собственост №372/22.11.2012 г., скица на поземлен имот № 12904/31.10.2012 г., Протокол от 20.11.2013 г. съставен от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Гурково, експертна оценка на имота от СД „Полиексперт СД” от 15.11.2013 г.
   Правното основание, посочено в решението - чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ регламентира, че отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасищата, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда, като срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години.
   Отдаването под наем на земи от общинския поземлен фонд е уредено от законодателя в ЗСПЗЗ - чл. 24а, ал.5 и ал. 6, като условията, при които може да не се провежда търг или конкурс са изрично посочени в ал. 6 от посочената по-горе разпоредба, а именно когато земите са заети с трайни насаждания, когато са заети с трайни насаждения, когато не са били използвани две или повече стопански години, в случаите по чл. 37в, ал. 10, както и в други случаи, определени в закон.
   Видно от диспозитива на Решението, Общински съвет Гурково дава съгласие за отдаване под наем чрез публично оповестен търг или конкурс за срок от 2 г. на поземлен имот с идентификатор № 22767.222.205 по кадастралната карта на с. Паничерево – земеделска нива от X категория с площ 268 кв.м. - за любителски риболов.
   За земеделски земи, съгласно българското законодателство е приложим Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, който се явява специален по отношение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. Именно поради тази причина за отдаването под наем на земеделски земи са неприложими разпоредбите на ЗСПЗЗ, както и разпоредбата на чл.6 ал.4 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд на Община Гурково, а следва да се приложи чл.2, ал.1, който кореспондира с чл.2, ал.3 от ЗОЗЗ - Земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели, като промяната на предназначението на земеделските земи се допуска само по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени с този закон.
   Неспазване на законовата разпоредба на ЗСПЗЗ и ЗОЗЗ има за последица постановен в съществено нарушение на закона административен акт.
С оглед изложеното, считам че Решение № 380/30.01.2014г. на Общински съвет Гурково е незаконосъобразно и следва да се отмени като такова.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 380/30.01.2014 г. на Общински съвет Гурково за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 2014-02-12 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:10:53