Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гурково от Областния управител на област Стара Загора (525)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гурково от Областния управител на област Стара Загора (525)

   Със Заповед № АК-01-ЗД-78/04.03.2015 г. Областния управител връща Решение №  525/16.02.2015г. на Общински съвет Гурково

          

Мотиви:

 

     С цитираното решение Общински съвет Гурково, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси одобрява План – сметката за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Гурково за 2015 година.

       Решението се приема единодушно от десетте присъстващи общински съветници.

      Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА гласи: „В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.”. Т.е. тази разпоредба се явява обща по отношение на чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА. Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА само установява, кои са актовете, с които Общинския съвет изпълнява правомощията си по чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА. Ето защо разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, не може да замества като правно основание чл. 21, ал. 1, а само може да допълва правното основание.

      Разпоредбата на чл. 21. ал. 1, т. 7 от ЗМСМА гласи: „Общинският съвет определя размера на местните такси”. Но с Решение № 525/16.02.2015 г., Общински съвет Гурково се приема  План – сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Гурково за 2015 година, а не се определя размера на таксата за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Гурково. Затова разпоредбата на чл. 21. ал. 1, т. 7  от ЗМСМА може да се използва само като допълнение на друго от посочените в чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА правомощия на общинския съвет.

      Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 23 гласи: „Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител”. Тази разпоредба е създадена поради невъзможността да бъдат обхванати всички видове решения които са в правомощията на общинския съвет и се вземат от него. Затова при всяко решение на общински съвет, което не е съотносимо  към останалите точки в чл. 21, ал. 1, като правно основание се прилага чл. 21, ал. 1, т. 23.


       С оглед на това, следва като основание за приемането на  Решение № 525/16.02.2015 г. на Общински съвет Гурково да бъдат използвани именно разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21. ал. 1, т. 7  от ЗМСМА и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.

     С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение № 525/16.02.2015 г.  на Общински съвет Гурково е незаконосъобразно

      Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 525/16.02.2015 г.  на Общински съвет Гурково за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 2015-03-04 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:20:02