Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гурково от Областния управител на област Стара Загора (534)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гурково от Областния управител на област Стара Загора (534)

    Със Заповед № АК-01-ЗД-80/04.03.2015 г. Областния управител връща Решение №  534/16.02.2015г. на Общински съвет Гурково

          

Мотиви:

 

      С цитираното решение Общински съвет Гурково, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2 от Наредбата за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица и протокол от 30.01.2015 г. на комисия назначена със заповед № 43  от 27.01.2015 г. на Кмета на Община Гурково, Общински съвет – Гурково:

        1. Утвърждава списък на общинските жилища по брой, предназначение и местонахождение, както следва:

                - 4 бр. общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

                     - 8 бр. общински жилища определени като ведомствени;

      2. Списъкът на общинските жилища е неразделна част от решението по т.1 и може да се променя съобразно потребностите в общината, след решение на Общински съвет – Гурково.

        3. Упълномощава Кмета на Община Гурково да сключва договорите и да осъществява контрол по отдаването под наем и управлението на общинските жилища, съгласно законовите разпоредби и изискванията на наредбите на Общински съвет - Гурково.

        Решението се приема единодушно от единадесетте присъстващи общински съветници.

      Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА гласи: „В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.”. Т.е. тази разпоредба се явява обща по отношение на чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА. Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА само установява кои са актовете, с които общинският съвет изпълнява правомощията си по чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА. Ето защо разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА не може да замества като правно основание чл. 21, ал. 1, а само може да допълва правното основание.

       Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 гласи: „Общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства”. Решение № 534/16.02.2015 г. на Общински съвет Гурково е в изпълнение на правомощията му, уредени в чл. 21, ал. 1, т. 8, защото с т. 3 на това решение се упълномощава Кмета на Община Гурково, да извършва действия по управление и разпореждане с имуществото определено в утвърдения с т. 1 на решението Списък на общинските жилища по брой, предназначение и местонахождение.

      С оглед на това, следва като основание за приемането на Решение № 534/16.02.2015 г. на Общински съвет Гурково да бъдат използвани именно разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2 от Наредбата за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица и протокол от 30.01.2015 г. на комисия назначена със заповед № 43  от 27.01.2015 г. на Кмета на Община Гурково.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам, че Решение № 534/16.02.2015 г. на Общински съвет Гурково е незаконосъобразно. 

      Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 525/16.02.2015 г.  на Общински съвет Гурково за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 2015-03-04 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:13:05