Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гурково от Областния управител на област Стара Загора (535)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гурково от Областния управител на област Стара Загора (535)

   Със Заповед № АК-01-ЗД-79/04.03.2015 г. Областния управител връща Решение №  535/16.02.2015г. на Общински съвет Гурково

          

Мотиви:

 

     С цитираното решение Общински съвет Гурково, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и протокол от 30.01.2015 г. на комисия назначена със заповед № 42 от 27.01.2015 г. на Кмета на Община Гурково, Общински съвет - Гурково:

 1. Утвърждава списък на общинските гаражи по брой, предназначение и местонахождение, съгласно Приложение №1, както следва:

  • 2 бр. общински гаражи за отдаване под наем за задоволяване на лични нужди;
  • 2 бр. общински гаражи с предназначение за домуване на служебни автомобили на Община Гурково;
  • 1 бр. общински гараж с предназначение за учредяване безвъзмездно право на ползване за нуждите на ЦСМП и ПУ на МВР гр.Гурково.

          2. Списъкът на общинските гаражи съгласно Приложение №1 е неразделна част от решението по т.1 и може да се променя през текущата година съобразно потребностите в общината по предложение на Кмета на Общината след решение на Общински съвет -Гурково.

          3. Упълномощава Кмета на Община Гурково да сключва договорите и да осъществява контрол по отдаването под наем и управлението на общинските гаражи, съгласно законовите разпоредби и изискванията на наредбите на Общински съвет - Гурково.

        Решението се приема единодушно от единадесетте присъстващи общински съветници.

      Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА гласи: „В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.”. Т.е. тази разпоредба се явява обща по отношение на чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА. Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА само установява кои са актовете, с които общинският съвет изпълнява правомощията си по чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА. Ето защо разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА не може да замества като правно основание чл. 21, ал. 1, а само може да допълва правното основание.

      Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 гласи: „Общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства”. Решение № 535/16.02.2015 г. на Общински съвет Гурково е в изпълнение на правомощията му, уредени в чл. 21, ал. 1, т. 8, защото с т. 3 на това решение се упълномощава Кмета на Община Гурково, да извършва действия по управление и разпореждане с имуществото определено в утвърдения с т. 1 на решението Списък на общинските гаражи по брой, предназначение и местонахождение.

     С оглед на това, следва като основание за приемането на Решение № 535/16.02.2015 г. на Общински съвет Гурково да бъдат използвани именно разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и протокол от 30.01.2015 г. на комисия назначена със заповед № 42 от 27.01.2015 г. на Кмета на Община Гурково.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам, че Решение № 535/16.02.2015 г. на Общински съвет Гурково е незаконосъобразно. 

       Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 525/16.02.2015 г.  на Общински съвет Гурково за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 2015-03-04 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:20:26