Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Николаево (200)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Николаево (200)

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

Областен управител на област Стара Загора

 

 

З А П О В Е Д

 

№  ___

 

Стара Загора                    2017 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4, чл. 21, ал. 1, т. 8 чл. във връзка с 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

В Р Ъ Щ А М

  Решение №200/30.11.2017 г. на Общински съвет Николаево за ново обсъждане от същия, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И:

 

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-156/08.12.2017 г. са постъпили Решения по Протокол №29 от проведеното на 30.11.2017 г. заседание на Общински съвет Николаево.

 Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №200/30.11.2017 г. на Общински съвет Николаево е незаконосъобразно, поради следните съображения:

С Решение №200/30.11.2017 г. на основание чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 302, чл. 303 и чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Николаево приема промени в Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Актуализацията на наредбата е във връзка с промени в законодателната уредба и постъпило Предложение от Окръжна прокуратура Стара Загора.

            В гласуването са участвали 13 общински съветника. Решението е прието с изискуемото мнозинство, като „ЗА” са гласували 13, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма.

            Разпоредбата на чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА регламентира правомощието на общинския съвет да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства, което се явява законово основание за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Николаево.

            За упражняване правата на общински съвет по горецитираната разпоредба в ЗМСМА има императивно поставени изисквания, посочени в чл. 27, ал. 4 и ал. 5, а именно: решенията по чл. 21, ал. 1, т. 8 да се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците и с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. Поставянето на тези по-завишени изисквания на законодателната рамка е с цел да се гарантира по-строг контрол и прозрачност при извършване на дейности по управление и разпореждане с общинско имущество и с начините за регламентиране на тези дейности в наредбата, която се издава от общински съвет във връзка с прилагането на законите, които уреждат тези обществени отношения.

            Приемайки Решение №200/30.11.2017 г., с което променя и допълва в Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Николаево, същият не се е съобразил с императивната разпоредба на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, която изисква решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 8 от същия закон да се приемат с поименно гласуване, което да бъде отразено в протокола от заседанието.

            В тази връзка, решението на общински съвет Николаево е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, което изисква решенията по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА да се приемат с поименно гласуване, което да бъде отразено в протокола от заседанието.

С оглед изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №200/30.11.2017 г. за ново обсъждане от Общински съвет Николаево.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Николаево и Кмета на община Николаево за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура – Стара Загора за сведение.      

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2017-12-19 08:14:03
Променена: 2020-08-05 22:56:28