Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Николаево от Областния управител на област Стара Загора (315)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Николаево от Областния управител на област Стара Загора (315)

  Със Заповед № АК-01-ЗД-136/09.04.2015 г. Областния управител връща Решение № 315/27.03.2015г. на Общински съвет Николаево

          

Мотиви:

 

  С цитираното решение Общински съвет Николаево на основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  приема Отчет на Кмета на Община Николаево за изпълнението на решенията на Общински съвет Николаево  за периода месец юли 2014 г. до месец февруари 2015 г.

  Решението се приема единодушно от тринадесетте присъстващи общински съетници.

  Към същото е приложена докладна записка на Кмета на община Николаево с приложен отчет за посочения по-горе период.

  Разпоредбата на чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА гласи: „Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари”.

  С Решение № 315/27.03.2015 г, Общински съвет Николаево не приема годишния отчет на Кмета на Община Николаево, а неговия отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Николаево  за периода месец юли 2014 г. до месец февруари 2015 г.

  Съгласно разпоредбата на чл. 44. ал. 1, т. 7 от ЗМСМА: „Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно”. С цитираното решение Общински съвет Николаево приема отчет на Кмета на Община Николаево за изпълнението на решенията на Общински съвет Николаево за  период от шест месеца -  от юли 2014 г. до февруари 2015 г.

  Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 24 гласи: „Общинският съвет упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.”. Приемайки Решение № 315/27.03.2015 г. Общински съвет Николаево осъществява последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

  Следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 44,  ал. 1, т. 7 от ЗМСМА урежда задължението на Кметът на Община Николаево да отчете пред Общински съвет Николаево изпълнението на приетите от общинския съвет актове.

  Чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА  урежда правомощията на общински съвет при вземане на всички негови решения. С оглед на това, следва всяко решение на общински съвет да бъде приемано на основание съответното от изброените в чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА правомощие.
  Във връзка с горното, следва като основание за приемането на Решение № 315/27.03.2015 г.  Общински съвет Николаево да бъдат използвани именно разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 44. ал. 1, т. 7  от ЗМСМА.

  С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение № 315/27.03.2015 г. на Общински съвет Николаево е незаконосъобразно. 

  Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 315/27.03.2015 г.  на Общински съвет Николаево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 2015-04-13 21:00:00
Променена: 2020-08-05 23:03:05