Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Николаево от Областния управител на област Стара Загора (8)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Николаево от Областния управител на област Стара Загора (8)

        Със Заповед № АК-01-ЗД-497/11.12.2015 г. Областния управител връща Решение № 8/03.12.2015 г. на Общински съвет Николаево.

          

Мотиви:

 

        С Решение №8/03.12.2015 г. Общински съвет Николаево на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с получено писмо с изх.№48/12.11.2015 г.  от Изпълнителния директор на РАО „Тракия“, съгласно което в двумесечен срок от провеждане на първото си заседание новоизбраните общински съвети определят своите представители, определя за делегат на общината в РАО „Тракия“ Христо Нейков Христов – Председател ОбС Николаево и за негов заместник: Коста Александров Симеонов-общински съветник в ОбС Николаево.

        Решението се приема единодушно от тринадесетте присъстващи общински съветници.

        Съгласно  разпоредбата на чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, общинският съвет приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях.

        Разпоредбата на чл. 27, ал. 5 изрично установява, че решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 15 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

        Видно от протокола, решението е взето, без да  са спазени изискванията на чл.27, ал. 5 от ЗМСМА. В същия не присъства поименното гласуване, което съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА, следва да да бъде отразено в същия протокол. Следователно не е спазено правилото, регламентирано в чл.27, ал. 5 от ЗМСМА относно приемане на решения с  поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието.

        С оглед  липсата на такова отразяване може да се направи извода, че процесният акт е приет в нарушение на така цитираната нормативна разпоредба. Не са налице доказателства за спазване на изискването за поименно гласуване, като резултатите от него да се инкорпорират в съдържанието на самия протокол. Невключването на тези резултати в самия протокол е нарушение на процедурното правило, издадено в противоречие с процесуално и материалноправните законови и подзаконови норми.

        С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение №8/03.12.2015 г. на Общински съвет Николаево е незаконосъобразно. 

        Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение №8/03.12.2015 г. на Общински съвет Николаево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 2015-12-11 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:15:40