Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Опан (276)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Опан (276)

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

Областен управител на област Стара Загора

 

 

З А П О В Е Д

 

№  ___

Стара Загора                  

 

На основание чл. 32, ал.1 от  Закона за администрацията и чл. 62, ал. 2 от АПК

 

ИЗМЕНЯМ:

 

            Моя Заповед №АК-01-ЗД-387/18.12.2017 г., в частта й относно номера на върнатото за ново обсъждане решение на Общински съвет Опан, като вместо:

 „Решение №176/01.12.2017 г. на Общински съвет Опан” да се чете:

Решение №276/01.12.2017 г. на Общински съвет Опан”.

            Настоящата заповед е неразделна част от горепосочената заповед, която в останалата си част остава непроменена.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Опан и Кмета на община Опан за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура – Стара Загора за сведение.      

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

 

 

З А П О В Е Д

 

№  ___

 

Стара Загора                    2017 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4, чл. 21, ал. 1, т. 8 чл. от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 14, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост

 

 

В Р Ъ Щ А М

  Решение №176/01.12.2017 г. на Общински съвет Опан за ново обсъждане от същия, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И:

 

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-159/11.12.2017 г. са постъпили Решения по Протокол №23 от проведеното на 01.12.2017 г. заседание на Общински съвет Опан.

 Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №176/01.12.2017 г. на Общински съвет Опан е незаконосъобразно, поради следните съображения:

С Решение №176/01.12.2017 г. на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Опан във връзка с чл. 3 от Договор за наем от 01.01.2013 г., сключен между „Българска телекомуникационна компания“ АД, съкратено БТК и община Опан, Общински съвет:

– По 1. дава съгласие за удължаване рока с 5 (пет) години на договор за наем на имот – помещение с площ 15 кв.м, представляващ помещение от първи етаж в сградата на Общинска администрация Опан – публична общинска собственост, находяща се в УПИ I, кв. 64 „а“ по плана на с. Опан.

– По 2. Възлага на Кмета на община Опан да извърши необходимите действия по изготвяне на анекс за промяна срока на договора.

            В поименно гласуване са участвали 11 общински съветника. Решението е прието с изискуемото мнозинство, като „ЗА” са гласували 11, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма.

            Разпоредбата на чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА регламентира правомощието на общинския съвет да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства.

            Посоченият чл.17, ал. 1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Опан постановява че, свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години след решение на общинския съвет. Части от имоти - публична общинска собственост, които са предоставени за управление по реда на чл. 12 от ЗОС, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление. Тако

            От предложението на Кмета на община Опан е видно, че договорът за отдаване под наем на общински нежилищен имот е сключен след проведен търг през 2013 г. при действието на чл. 14 ал.3 от ЗОбС в редакцията след приетите изменения - ДВ бр.101 от 16.11.2004г., когато максимално допустимият срок на действие на тези договори може да бъде определен за срок до 10 години.

            Новата разпоредба на чл.14 ал.3 от ЗОбС, в редакцията след 2004 г., действаща към датата на сключване на договора, не предвижда удължаване на срока на договорите, а въвежда по-дълъг срок, който както е посочено и по-горе не може да бъде над 10 години, като след изтичането на договореният срок, договорът автоматично се прекратява и отдаването на общинския имот може да стане единствено чрез провеждане на нов търг или конкурс.

            С нормата на чл. 14, ал.7, изр.1 от Закона за общинската собственост е предоставена възможност на общинските съвети, в рамките на установения 10 годишен срок, по свое усмотрение, съобразно спецификите на общината, нуждите на населението и др. подобни съображения, да преценят какъв да е максималният срок, в който тази категория общински имоти могат да се отдават под наем. Безспорно по-краткия срок за отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост може да се разглежда в интерес на населението на общината, чиито нужди се менят.

            Прекратяването на възникнало наемно правоотношение става по реда на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/. В настоящия случай се касае за изменение на наемно правоотношение, възникнало в резултат на проведена тръжна процедура. Съгласно нормативните актове, в изпълнението на тръжната процедура по закон е сключен договор, в който са определени ясно и точно условията при които същият ще бъде изпълнен, като един от тези задължителни елементи е определяне срока на наемното правоотношение, в рамките на разписаната нормативна уредба.

            Приемайки Решение №176/01.12.2017 г., с което по т. 1 се удължава срока на договор за наем сключен между община Опан и БТК АД, а по т. 2 възлага на Кмета на общината да изготви анекс към договора, Общински съвет Опан заобикалят императивните норми на Закона за общинската собственост, уреждащи отдаването под наем на имоти публична общинска собственост.

            В тази връзка, решението на общински съвет Опан е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно разпоредбата на чл. 14, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост.

С оглед изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №176/01.12.2017 г.за ново обсъждане от Общински съвет Опан.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Опан и Кмета на община Опан за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура – Стара Загора за сведение.      

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2017-12-19 08:17:17
Променена: 2020-08-05 23:12:23