Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Опан (247)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Опан (247)

Със Заповед №АК-01-ЗД-295/03.10.2017 г. се връща за ново обсъждане Решение №247/19.09.2017 г. на Общински съвет Опан

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 86, ал. 1 от ППЗК във връзка с чл. 58, ал. 2, т. 1 и чл. 103 от Закона за концесиите

 

 

 

 В Р Ъ Щ А М

 

Решение №247/19.09.2017 г. на Общински съвет Опан, за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-122/27.09.2017 г. са постъпили Решения по Протокол №21 от проведеното на 19.09.2017 г. заседание на Общински съвет Опан.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №247/19.09.2017 г. на Общински съвет Опан е незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №247/19.09.2017 г. на Общински съвет Опан, на основание чл. 21, ал. 2, т. 8 от ЗМСМА, чл. 58, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, чл. 87 и чл. 88, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение №193 от Протокол №17/31.03.2017 г. на Общински съвет Опан, за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост – язовир „Тракия“, имот №000096 по КВС в землището на с. Тракия, община Опан, област Стара Загора, с НТП „Язовир“, с площ 249,758 дка, актуван с АОС №3/31.01.2000 г., (ЕКАТЕ 72970) и протоколи по чл. 48, ал. 2 от ЗК на комисията, назначена със Заповед №111/18.04.2017 г. на Кмета на община Опан и доклад по чл. 58, ал. 1 от ЗК на Кмета на община Опан:

„І. Определя „БУЛ ЛЕС ИНВЕСТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление – гр. София, район „Красна поляна“, бул. „Ал. Стамболийски“ №205, бл. Б, ет. 3, офис 303, с ЕИК 200410503, представляван от Красимир Костов, за концесионер на обект – публична общинска собственост – язовир „Тракия“, имот №000096 по КВС в землището на с. Тракия, община Опан, област Стара Загора, с НТП „Язовир“, с площ 249,758 дка, актуван с АОС №3/31.01.2000 г., (ЕКАТЕ 72970).

 ІІ. В съответствие с проведената открита процедура, основните елементи на концесията…“. Следва конкретизиране на елементите на концесията.

В гласуването са участвали 11 общински съветници, от които „За” – 10, „Против” – нула и „Въздържал се” – 1.

Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите (ППЗК), проектите на доклад и на решение по чл. 58, ал. 2 от Закона за концесиите (решението, с което концедента избира концесионер), се съгласуват по реда на чл. 16 с органите по чл. 103 от Закона за концесиите относно законосъобразността на проведената процедура и на проекта на решение“.

Като Областен управител на област Стара Загора съм орган по чл. 103 от ЗК, и следва да съгласувам проектите на доклад и на решение по чл. 58, ал. 2, които са предмет на Решение №247/19.09.2017 г. на Общински съвет Опан.

В областна администрация Стара Загора не са постъпвали за съгласуване проектите на доклад и на решение за определяне на „БУЛ ЛЕС ИНВЕСТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление – гр. София, район „Красна поляна“, бул. „Ал. Стамболийски“ №205, бл. Б, ет. 3, офис 303, с ЕИК 200410503, представляван от Красимир Костов, за концесионер на обект – публична общинска собственост – язовир „Тракия“, имот №000096 по КВС в землището на с. Тракия, община Опан, област Стара Загора, с което е нарушено изискването, явяващо се неизменна част от процедурата по избор на концесионер, на чл. 86, ал. 1 от ППЗК във връзка с чл. 58, ал. 2 и чл. 103 от Закона за концесиите.  

В тази връзка, считам че Решение №247/19.09.2017 г. на Общински съвет Опан. е незаконосъобразно и следва да се отмени като такова.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №247/19.09.2017 г. на Общински съвет Опан за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Опан и Кмета на Община Опан за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.     

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2017-10-12 08:28:20
Променена: 2020-08-05 23:23:14