Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Опан (248)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Опан (248)

Със Заповед №АК-01-ЗД-296 /03.10.2017 г. се връща за ново обсъждане Решение №248/19.09.2017 г. на Общински съвет Опан

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 86, ал. 1 от ППЗК във връзка с чл. 58, ал. 2, т. 1 и чл. 103 от Закона за концесиите

 

 

 

 В Р Ъ Щ А М

 

Решение №248/19.09.2017 г. на Общински съвет Опан, за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-122/27.09.2017 г. са постъпили Решения по Протокол №21 от проведеното на 19.09.2017 г. заседание на Общински съвет Опан.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №248/19.09.2017 г. на Общински съвет Опан е незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №248/19.09.2017 г. на Общински съвет Опан, на основание чл. 21, ал. 2, т. 8 от ЗМСМА, чл. 58, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, чл. 87 и чл. 88, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение №192 от Протокол №17/31.03.2017 г. на Общински съвет Опан, за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост – язовир „Бял извор“, имот №000001 по КВС в землището на с. Бял извор, община Опан, област Стара Загора, с НТП „Язовир“, с площ 237,579 дка, актуван с АОС №7/31.01.2000 г. и Акт за поправка №716 от 15.01.2014 г., (ЕКАТЕ 07750) и протоколи по чл. 48, ал. 2 от ЗК на комисията, назначена със Заповед №111/18.04.2017 г. на Кмета на община Опан и доклад по чл. 58, ал. 1 от ЗК на Кмета на община Опан:

 „І. Определя „БУЛ ЛЕС ИНВЕСТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление – гр. София, район „Красна поляна“, бул. „Ал. Стамболийски“ №205, бл. Б, ет. 3, офис 303, с ЕИК 200410503, представляван от Красимир Костов, за концесионер на обект – публична общинска собственост – язовир „Бял извор“, имот №000001 по КВС в землището на с. Бял извор, община Опан, област Стара Загора, с НТП „Язовир“, с площ 237,579 дка, актуван с АОС №7/31.01.2000 г. и Акт за поправка №716 от 15.01.2014 г., (ЕКАТЕ 07750).

 ІІ. В съответствие с проведената открита процедура, основните елементи на концесията…“. Следва конкретизиране на елементите на концесията.

В гласуването са участвали 11 общински съветници, от които „За” – 10, „Против” – нула и „Въздържал се” – 1.

Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите (ППЗК), проектите на доклад и на решение по чл. 58, ал. 2 (решението, с което концедента избира концесионер) от Закона за концесиите се съгласуват по реда на чл. 16 с органите по чл. 103 от Закона за концесиите относно законосъобразността на проведената процедура и на проекта на решение“.

Като Областен управител на област Стара Загора съм орган по чл. 103 от ЗК, и следва да съгласувам проектите на доклад и на решение по чл. 58, ал. 2, въз основа на се приема Решение №248/19.09.2017 г. на Общински съвет Опан.

В областна администрация Стара Загора не са постъпвали за съгласуване проектите на доклад и на решение за определяне на „БУЛ ЛЕС ИНВЕСТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление – гр. София, район „Красна поляна“, бул. „Ал. Стамболийски“ №205, бл. Б, ет. 3, офис 303, с ЕИК 200410503, представляван от Красимир Костов, за концесионер на обект – публична общинска собственост – язовир „Бял извор“, имот №000001 по КВС в землището на с. Бял извор, община Опан, област Стара Загора, с което е нарушено изискването, явяващо се неизменна част от процедурата по избор на концесионер, на чл. 86, ал. 1 от ППЗК във връзка с чл. 58, ал. 2 и чл. 103 от Закона за концесиите.

В тази връзка, считам че Решение №248/19.09.2017 г. на Общински съвет Опан. е незаконосъобразно и следва да се отмени като такова.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №248/19.09.2017 г. на Общински съвет Опан за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Опан и Кмета на Община Опан за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.     

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2017-10-12 08:29:52
Променена: 2020-08-05 22:49:13