Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Опан от Областния управител на област Стара Загора (59)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Опан от Областния управител на област Стара Загора (59)

    Със Заповед №АК-01-ЗД-127/13.04.2016 г. Областния управител връща Решение №59/30.03.2016 г. на Общински съвет Опан.

 

МОТИВИ

  

    С Решение №59/30.03.2016 г. на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Опан приема промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Опан, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

    В гласуването са участвали 11 общински съветника, решението е прието с изискуемото мнозинство, като „ЗА” са гласували 10 от тях, „ПРОТИВ” - 1.

    С чл. 16 от правилника се определят правата на Председателя на общински съвет във връзка с трудовото правоотношение, като текста ал. 2 гласи:

    „Председателя на общинския съвет получава възнаграждение в размер на 50% от основната месечна работна заплата на кмета на общината при четири часов работен ден, при пет дневна работна седмица.”

    Предвиждането в ЗМСМА да бъде приет правилник за организацията и дейността на общинския съвет е с цел повторна регламентация на вече уредената в закона материя. По този начин по детайлно се урежда същата материя, като се постига пълнота в правната регламентация.

    Като нормативен акт от по-ниска степен, правилникът не трябва да противоречи на закона, а да го допълва и отстранява недостатъците му. Защитата на тази йерархична зависимост е установена в чл. 15 от Закона за нормативните актове.

    В приетите промени по чл. 16, ал. 2 от Правилника, Общински съвет Опан уточнява разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в който е посочен начина на определяне заплащането на председателя на общински съвет. Текста на чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА гласи:

     „Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.”

    В тези нормативни граници следва да бъде определен размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет Опан.

    В тази връзка, като определя възнаграждение на председателя на съвета в размер на 50% от основната месечна работна заплата на кмета на общината при четири часов работен ден, при пет дневна работна седмица, Общински съвет Опан нарушава разпоредбите установени в ЗМСМА и превишава дадените му от закона правомощия.

    С волята на колективния орган, обективирана в Решение №59/30.03.2016 г. е нарушено съотношението между продължителността на работното време на председателя и възнаграждението му, а именно: при четири часов работен ден, следва възнаграждението му да е определено до 45% от възнаграждението на кмета на общината.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение №59/30.03.2016 г. на Общински съвет Опан е незаконосъобразно.

    Поради изложеното, в предоставения 7-дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение №59/30.03.2016 г. на Общински съвет Опан за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 2016-04-14 21:00:00
Променена: 2020-08-05 23:11:29