Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (150)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (150)

    Със Заповед №АК-01-ЗД-96/21.03.2016 г. Областния управител връща Решение №150/29.02.2016 г. на Общински съвет Павел баня.

 

МОТИВИ

 

 

   

    След като с Решение №149 прието на 29.02.2016 г. не приема предложението на Кмета, относно Приемане бюджети на второстепенните разпоредители с бюджет за 2016 г., с Решение №150 прието на 29.02.2016 г., Общински съвет Павел баня приема свое предложение, с което предвид Решение №148 от 29.02.2016г. към предложението на Кмета  е добавено:  Дейност „Общински съвет” – общ бюджет в размер на 324 419 лв., от които 106 371 лв. са в резерв, за последващи разпределения по решение на Общински съвет Павел баня.

    Решение №150  е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.11 ал.11 от Закона за публичните финанси и чл. 41а, ал. 3 от Закона за народната просвета,  от Общински съвет Павел баня с 9 гласували „За”, 6 „Против” и 1 „Въздържал се”, от общо 17 общински съветника.

    Съгласно чл. 84, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ): „Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по показателите по чл. 45, ал. 1 със съдействието на кметовете на кметства и кметовете на райони на базата на:

1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общините, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 83, ал. 2;

2. указанията по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4;

3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони;

4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;

5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;

6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

7.  задълженията по национални и регионални програми и проекти;

8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;

9. други оценки и прогнози”.

    Разпоредбата на чл. 84, ал. 2 от ЗПФ постановява: „Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност в срок не по-късно от 30 ноември, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета”.

    Кметът на общината организира и съставя проект на бюджет – чл. 84 от ЗПФ. Съставянето на проекта на бюджет е сложна процедура, свързана с анализ и прогноза на голяма по обем информация. Проектобюджетът се съставя въз основа на посочените в чл. 84, ал. 1 от ЗПФ данни и Закона за държавния бюджет за съответната година. Законодателят е посочил в чл. 84, ал. 2 от ЗПФ, че протоколът за постъпилите предложения при общественото обсъждане, е неразделна част от проекта за бюджет при внасянето му от кмета за разглеждане от Общински съвет. Законосъобразни промени в проекта на бюджета от страна на Общински съвет биха били тези, които са основани само на предложенията от общественото обсъждане, и които намира евентуално за основателни.

    Съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗПФ: „Общинският съвет приема с решение бюджета на общината по показателите по чл. 45, ал. 1 в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други относими за съответната община показатели и разпоредби.”, а разпоредбата на ал. 2 постановява:

С решението по ал. 2 общинският съвет одобрява и:

1. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

3. размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;

4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;

5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

6. разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;

7. други показатели, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година;

8. индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;

9. актуализирана бюджетна прогноза”.

    Общински съвет Павел баня в противоречие с горните разпоредби е гласувал и приел  бюджета на община Павел баня за 2016 г. не с едно с , а с 52 решения, като с част от решенията е изменен проекта за бюджет. Това са Решения №№109, 115, 117, 119, 121, 123, 124, 129, 132, 135, 137, 140, 143, 148, 150, 155, 157, 160 приети на 29.02.2016 г.

    Тези изменения на Бюджета от страна на Общински съвет Павел баня, прави същия различен от този който е бил подложен на обществено обсъждане, съгласно цитираната по-долу разпоредба на чл. 84, ал. 2 от ЗПФ. Това не са изменения по предложения направени по време на общественото обсъждане, а по преценка на общински съветници и постоянни комисии в Общински съвет. По този начин ще е нарушена процедурата и вече новия бюджет, изменен от Общински съвет Павел баня не е подложен на публично обсъждане, няма съставен протокол за постъпили предложения по него, който да се прилага като неразделна част на проекта за бюджет при внасянето му за разглеждане.

    Съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 10 от ЗПФ: „Разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджетите на общините се определят от общинския съвет по предложение на кмета на общината”.

    С Предложението си, Кметът на община Павел баня определя 13 второстепенни разпоредители с общински бюджет, а Общински съвет Павел баня с  Решение №147 прието на 29.02.2016 г. не приема това предложение, а с Решение №148 прието на 29.02.2016 г., Общински съвет Павел баня приема свое предложение, допълващо предложението на Кмета. Няма разпоредба, която оправомощава общински съвет да гласува свое предложение, с което определя второстепенни разпоредители с общински бюджет. Т.е. и Решение №148 прието на 29.02.2016 г., което е посочено като основание за приемане Решение №150 е незаконосъобразно.

    Разпоредбите на чл. 29а, ал. 1 и 2 от ЗМСМА гласи: „(1) Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация.

(2) В структурата на общинската администрация се създава звено, което подпомага и осигурява работата на общинския съвет. Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет”.

    Чрез тези разпоредби законодателят е показал, че не е предвидил общинските съвети да бъдат разпоредители с бюджет.

    Разпоредбата на чл. 100, ал. 2 от ЗПФ установява, че: „Първостепенните разпоредители с бюджет определят бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и ги утвърждават, доколкото в този или в друг закон не е определено друго”. Във връзка с това, съгласно чл. 11, ал. 3, първостепенен разпоредител с бюджет по отношение бюджета на общината е Кметът на общината.

    Във връзка с горецитираните разпоредби на чл. 100, ал. 2 и чл. 11, ал. 3 от ЗПФ, Кметът на община Павел баня е първостепенен разпоредител с бюджета на община Павел баня, и като такъв определя бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. Общински съвет Павел баня няма правомощия да променя определените от Кмета бюджети, нито по второстепенни разпоредители, нито като сума, а още по-малко самостоятелно да определя сума по бюджет за който и да е второстепенен разпоредител, но при приемането на Решение №150/29.02.2016 г. Общински съвет Павел баня не се е съобразил с тези правни норми.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, считам че Решение №150 прието на 29.02.2016 г. от Общински съвет Павел баня е незаконосъобразно. 

    Поради изложеното, в предоставения 7-дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение №150/29.02.2016 г. на Общински съвет Павел баня за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 2016-03-21 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:18:32