Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (181)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (181)

    Със Заповед №АК-01-ЗД-133/15.04.2016 г. Областния управител връща Решение №181/31.03.2016 г. на Общински съвет Павел баня.

 

МОТИВИ

   

   

    С Решение №181/31.03.2016 г. Общински съвет Павел баня на основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8, от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл. 15, ал. 1 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС и в изпълнение на т. 2.5.2 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г.,  решава да бъде открита процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост представляващ:  Помещение - аптека, ведно с прилежащите към него складови помещения с обща площ 65 кв.м., находящи се в източното крило на масивна сграда ОДЗ с. Горно Сахране, УПИ ХІІІ-комбинат детски дом в кв. 73 по плана на селото, съставен АОС №1062/ 23.03.2005 г..

    Със същото определя начална конкурсна цена в размер на 99,50 лв. без ДДС месечен наем, съгласно Обобщената тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени на общински имоти, като процедурата да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

  1. Предложена най-висока месечна наемна цена, която не може да бъде по-ниска от началната конкурсна – 99,50 без ДДС, увеличена с една наддавателна стъпка (10 %) – 50 т.
  2. Насрещни предложения, които да са благоприятни за населението на с. Горно Сахране (представяне на концепция – преференциални цени, работно време и др.) – 25 т.
  3. Кандидатът да има сключен договор с РЗОК – 25 т.

    Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на горното решение.

    На основание чл. 74, ал. 3 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС  е необходимо Общински съвет Павел баня да определи двама представители от своя състав, които да вземат участие в тръжната  процедура.

    В гласуването са участвали 15 общински съветника, като решението е прието единодушно.

    Съгласно  разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства.

    Разпоредбата на чл. 27, ал. 5 изрично установява, че решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 8 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

    Видно от протокола, решението е взето, без да  са спазени изискванията на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА. В същия не присъства поименното гласуване, което съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, следва да да бъде отразено в същия протокол. Следователно не е спазено правилото, регламентирано в чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА относно приемане на решения с  поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието.

    С оглед  липсата на такова отразяване може да се направи извода, че процесният акт е приет в нарушение на така цитираната нормативна разпоредба. Не са налице доказателства за спазване на изискването за поименно гласуване, като резултатите от него да се инкорпорират в съдържанието на самия протокол. Невключването на тези резултати в самия протокол е нарушение на процедурното правило, издадено в противоречие с процесуално и материалноправните законови и подзаконови норми.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение №181/31.03.2016 г. на Общински съвет Павел баня е незаконосъобразно.

    Поради изложеното, в предоставения 7-дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение №181/31.03.2016 г. на Общински съвет Павел баня за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 2016-04-17 21:00:00
Променена: 2020-08-05 22:33:05