Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (608)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (608)

Със Заповед № АК-01-ЗД-73/04.03.2014 г. Областния управител връща Решение № 608/13.02.2014г. на Общински съвет Павел баня.
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Павел баня, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията на чл.50 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, определя средствата от 50% от стойността на абонаментната карта или цената на билета с автобусен транспорт или 85% от цената на билета или абонаментната карта с влак, за работниците и служителите, имащи право на транспортни разходи и не са с постоянен и настоящ адрес на територията на община Павел баня, когато местоживеенето и местоработата са в различни населени места, за пътуване от местоживеене и месторабота и обратно.
   Като правно основание за приемане на Решение № 608 Общинския съвет посочва 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.50 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г.
   Правното основание, посочено в решението – чл.50 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г.,регламентира бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, а именно:
   1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;
   2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.
   Съгласно ал. 2 от същата разпоредба въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.
   Видно от ал. 3 на цитираната разпоредба, разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури,билети и абонаментни карти). Така предвидените с т.2.2 на Решение №608/13.02.2014 г. средства от общинския бюджет за компенсиране на част от превозните разноски на работници и служители, имащи право на транспортни разноски и които не са с постоянен и настоящ адрес на територията на община Павел баня, не кореспондира с чл. 50 от ПМС № 3/15.01.2014 г.
   На следващо място, следва да се има предвид и обстоятелството, че Община Павел баня следва да представи списък на длъжностите и лицата, имащи право да използват определените намалени средства, предоставени им под формата на субсидия, в сроковете (месечни, тримесечни, годишни), определени със закон. Списъкът на длъжностите, както и на лицата, които имат право на транспортни разходи се утвърждава от общинския съвет.
   В Решение № 608/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня не е представен както списък на длъжностите, така и списък на лицата , които имат право на транспортни разходи, както и срока, определен за използването на абонаментните карти и билети за автобусен и железопътен транспорт. Също тека не е представен и утвърдения от Общински съвет Павел баня списък на длъжностите и лицата, имащи право на 50% от стойността на цената на билета или абонаментната карта с автобусен транспорт или 85 % от цената на билета или абонаментната карта с влак.
Предвид липсата на такъв списък, както и непосочването на ясно регламентиран срок може да се направи извода, че цитираният акт е приет в нарушение на така посочената нормативна уредба.
   Не са налице също така доказателства относно спазване изискването на ПМС № 3, въпреки че би следвало резултатите от него да са ясно мотивирани, а не издадени в противоречие с процесуално и материалноправните законови и подзаконови норми.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 608/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 2014-03-03 22:00:00
Променена: 2020-08-05 22:23:50