Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (620)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (620)

Със Заповед № АК-01-ЗД-69/28.02.2014 г. Областния управител връща Решение № 620/13.02.2014г. на Общински съвет Павел баня.
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Павел баня, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с основание 21, ал. 1, т. 6, т.23 и чл.52 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията на чл.94 от Закона за публичните финанси приема реализираните в края на 2013 година икономии от средства за финансиране на местни в размер на 62188 лева. Средствата да останат като преходен остатък и да се ползват за капиталови разходи, като се разпределят по дейности.
   Като правно основание за приемане на Решение № 620 Общинския съвет посочва чл. 21, ал. 1, т. 6, т.23, чл.52 от ЗМСМА и чл.94 от Закона за публичните финанси.
   Правното основание, посочено в решението – чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, кореспондира с чл.27, ал.5 от ЗМСМА.
   Съгласно таблицата, приложена към протокола, четиринадесет са гласували „за”, „въздържал се”- един, „не гласувал” - един. От така представените документи е видно, че в случая е налице несъответствие между гласувалите общински съветници, така както е отразено в табличния вид, приложен към протокола и гласувалите – „за”, „против” и „въздържал” се, е посочено в самото Решение №620/13.02.2014 г.
   Разпоредбата на чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА гласи, че общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приемане на отчета за изпълнението му.
   Решението за приемане реализираните в края на 2013 година икономии от средства за финансиране на местните в размер на 62 188 лева е прието от Общинския съвет съгласно чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА.
   Следва да се има предвид обаче, че съгласно изискванията, регламентирани в разпоредбата на чл.27 ал.5 от ЗМСМА, решението се приема с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. Видно от протокола, решението е взето, като не са спазени изискванията на чл.27, ал. 5 от ЗМСМА. В същия не се съдържат данни за начина, по който е взето решението и по-конкретно как е станало, а именно: чрез поименно гласуване, каквото съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА не е отразено в същия протокол. Следователно, не е спазено правилото, регламентирано в чл.27, ал. 5 от ЗМСМА относно приемане на решения с поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието.
   С оглед липсата на отразяване, може да се направи извода, че процесният акт е приет в нарушение на така цитираната нормативна разпоредба. Налице са доказателства за неспазване на изискването за поименно гласуване, въпреки, че би следвало резултатите от него да се инкорпорират в съдържанието на самия протокол, а не под формата на отделен списък. Неформално невключването на тези резултати в самия протокол е нарушение на процедурното правило, издадено в противоречие с процесуално и материалноправните законови и подзаконови норми.
   На следващо място, от поименното гласуване в приложената към протокола форма не се установява действителната воля на Общинския съвет, като Решението е взето при нарушаване на процесуалното право. Общинският съвет е колективен орган и за да е валидно взетото от него решение, заседанието следва да се проведе при участие на определения в ЗМСМА брой общински съветници и решението следва да е взето с необходимото мнозинство. Според табличната форма към Протокола решението е прието с четиринадесет гласа “за”, „въздържал се” – един и „не гласувал” – един, при общ брой на общинските съветници - 16. Следователно, заседанието на Общински съвет Павел баня, на което не е прието процесното Решение № 620/13.02.2014 г., отразено в табличната форма е с необходимото квалифицирано мнозинство, т.е. с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници, съгласно специалната норма на ЗМСМА, каквато в случая не е налице.
   С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение № 620/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня е незаконосъобразно.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 620/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 2014-03-03 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:12:41