Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (625)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (625)

Със Заповед № АК-01-ЗД-66/28.02.2014 г. Областния управител връща Решение № 625/13.02.2014г. на Общински съвет Павел баня.
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Павел баня, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с основание 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52 от ЗМСМА, в изпълнение на изискванията на чл.94 от Закона за публичните финанси определя поименен списък и средства за капиталови разходи в общ размер 562 212 лева, по видове разходи и по източници на финансиране.
   Като правно основание за приемане на Решение № 625 Общинския съвет посочва чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл.52 от ЗМСМА.
   Правното основание, посочено в решението – чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, кореспондира с чл.27, ал.5 от ЗМСМА.
   Съгласно таблицата, приложена към протокола в гласуването са участвали 14 общински съветници, от които, двама са гласували „за”, „против”- осем и „въздържал се” - четири. От така представените документи е видно, че в случая е налице несъответствие между гласувалите общински съветници, така както е отразено в табличния вид, приложен към протокола и гласувалите - за, против и въздържали се, посочено в самото Решение №625/13.02.2014 г.
Разпоредбата на чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА гласи, че общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приемане на отчета за изпълнението му.
   Решението за приемане на поименен списък и средства за капиталови разходи в общ размер 562 212 лева, по видове разходи и по източници на финансиране е прието от Общинския съвет съгласно чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА.
   Следва да се има предвид обаче, че съгласно изискванията, регламентирани в разпоредбата на чл.27 ал.5 от ЗМСМА, решението се приема с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. Видно от протокола, решението е взето като не са спазени изискванията на чл.27, ал. 5 от ЗМСМА. В същия не се съдържат данни за начина, по който е взето решението и по-конкретно това как е станало, а именно: чрез поименно гласуване, каквото съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА не е отразено в същия протокол. Следователно, не е спазено правилото, регламентирано в чл.27, ал. 5 от ЗМСМА относно приемане на решения с поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието.
   С оглед липсата на отразяване, може да се направи извода, че процесният акт е приет в нарушение на така цитираната нормативна разпоредба. Налице са доказателства за неспазване на изискването за поименно гласуване, въпреки, че би следвало резултатите от него да се инкорпорират в съдържанието на самия протокол, а не под формата на отделен списък. Неформално невключването на тези резултати в самия протокол е нарушение на процедурното правило, издадено в противоречие с процесуално и материалноправните законови и подзаконови норми.
   На следващо място, от поименното гласуване в приложената към протокола форма не се установява действителната воля на Общинския съвет, като Решението е взето при нарушаване на процесуалното право. Общинският съвет е колективен орган и за да е валидно взетото от него решение, заседанието следва да се проведе при участие на определения в ЗМСМА брой общински съветници, както и с необходимото мнозинство. Според табличната форма към Протокола, решението е прието с два гласа “за”, „против” – осем, „въздържал се” – четири, при общ брой на общинските съветници - 14. Следователно, така прието Решение №625/13.02.2014 г. е нищожно, тъй като не е взето с необходимото квалифицирано мнозинство – с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници, съгласно специалната норма на ЗМСМА. Т.е. при тази ситуация общинският съвет не е формирал действително волеизявление.
   С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение № 625/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня е незаконосъобразно.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 625/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 2014-03-03 22:00:00
Променена: 2020-04-07 14:32:59