Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (631)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (631)

Със Заповед № АК-01-ЗД-76/04.03.2014 г. Областния управител връща Решение № 631/13.02.2014г. на Общински съвет Павел баня.
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Павел баня, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, в изпълнение на изискванията на чл.11, ал.3 и чл.8, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.18, ал.5. т.10 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня, както и с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г, не приема предложението на кмета на общината, а именно:
   При спазване на общия размер на бюджета и разпределението му на държавни и общински дейности, при възникване на неотложни и доказани потребности предоставя следните правомощия на Кмета на общината за бюджетната 2014 година:
   1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
   2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.( съгласно чл.125, ал.1, т.2 от ЗПФ) След извършване на промени по реда на ал. 1, както и на тези по чл. 112, ал. 5 кметът представя в общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно по определен от общинския съвет ред.
   3. При реализацията на дадените му правомощия, Кметът на общината издава заповеди.
Като правно основание за приемане на Решение № 631 Общинския съвет посочва 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.94, ал.3, т.8 от Закона за публичните финанси.
   Правното основание, посочено в решението – чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, кореспондира с чл.27, ал.5 от ЗМСМА.
   Следва да се има предвид обаче, че съгласно изискванията, регламентирани в разпоредбата на чл.27 ал.5 от ЗМСМА, решението се приема с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. Видно от протокола, решението е взето като не са спазени изискванията на чл.27, ал. 5 от ЗМСМА. В същия не се съдържат данни за начина, по който е взето решение и по-конкретно как е станало, а именно: чрез поименно гласуване, каквото съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА не е отразено в същия протокол. Следователно, не е спазено правилото, регламентирано в чл.27, ал. 5 от ЗМСМА относно приемане на решения с поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието.
   С оглед липсата на отразяване, може да се направи извода, че процесният акт е приет в нарушение на така цитираната нормативна разпоредба. Налице са доказателства за неспазване на изискването за поименно гласуване, въпреки, че би следвало резултатите от него да се инкорпорират в съдържанието на самия протокол, а не под формата на отделен списък. Неформално невключването на тези резултати в самия протокол е нарушение на процедурното правило, издадено в противоречие с процесуално и материалноправните законови и подзаконови норми.
   На следващо място, от поименното гласуване в приложената към протокола форма не се установява действителната воля на Общинския съвет, като Решението е взето при нарушаване на процесуалното право. Общинският съвет е колективен орган и за да е валидно взетото от него решение, заседанието следва да се проведе при участие на определения в ЗМСМА брой общински съветници и решението следва да е взето с необходимото мнозинство. При така прието Решение № 631/13.02.2014 г., е спазено необходимото квалифицирано мнозинство, т.е. с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници, съгласно специалната норма на ЗМСМА и представлява валиден администратвиен акт, с който се приема предложението на Кмета на Община Павел баня. Видно от самото решение, Общинския съвет не приема направеното предложение от кмета.
   С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение № 631/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня е незаконосъобразно.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 631/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 2014-03-03 22:00:00
Променена: 2020-04-07 12:29:40