Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (632)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (632)

Със Заповед № АК-01-ЗД-77/04.03.2014 г. Областния управител връща Решение № 632/13.02.2014г. на Общински съвет Павел баня.
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Павел баня, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с чл. 21, ал. 1, т. 6, от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията на чл.94, ал.3, т.8 от Закона за публичните финанси одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съвет, съгласно Приложения, които са неразделна част от това решение.
   Приложение 2.1.Индикативен годишен разчет за средства от ЕС за 2014 година по ОП“АК“
   Приложение 2.2.Индикативен годишен разчет за средства от ЕС за 2014 година по ОП“РЧР“ Схема „Подкрепа за заетост“
   Приложение 2.3.Индикативен годишен разчет за средства от ЕС за 2014 година по ОП“РЧР““Личен асистент“
   Приложение 2.4.Индикативен годишен разчет за средства от ЕС за 2014 година по ОП“Развитие на селските райони“ Проект“Изграждане тротоари и улично осветление в населените места на община Павел баня“
Приложение 2.5.Индикативен годишен разчет за средства от ЕС за 2014 година по ОП“Развитие на селските райони“ Проект“ Рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа: път SZR137/I-6, Калофер-Казанлък-Александрово и път SZR1133/ II-56Виден, община Павел баня, област Стара Загора“
   Приложение 2.6.Индикативен годишен разчет за средства от ЕС за 2014 година по ОП“Развитие на селските райони“ Проект“Културни центрове в община Павел баня – изложбена зала с интерактивна мултимедия и ремонт на часовникова кула със стълбище в село Габарево“
   Приложение 2.7.Индикативен годишен разчет за средства от ЕС за 2014 година по ОП“Развитие на селските райони“ Проект „реконструкция тротоари и и улично осветление в населените места на община Павел баня – първи етап“
   Като правно основание за приемане на Решение № 632 Общинския съвет посочва 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.94, ал.3, т.8 от Закона за публичните финанси.
   Правното основание, посочено в решението – чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, кореспондира с чл.27, ал.5 от ЗМСМА.
   Следва да се има предвид обаче, че съгласно изискванията, регламентирани в разпоредбата на чл.27 ал.5 от ЗМСМА, решението се приема с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. Видно от протокола, решението е взето като не са спазени изискванията на чл.27, ал. 5 от ЗМСМА. В същия не се съдържат данни за начина, по който е взето решението и по-конкретно това как е станало, а именно: чрез поименно гласуване, каквото съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА не е отразено в същия протокол. Следователно, не е спазено правилото, регламентирано в чл.27, ал. 5 от ЗМСМА относно приемане на решения с поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието.
   С оглед липсата на отразяване, може да се направи извода, че процесният акт е приет в нарушение на така цитираната нормативна разпоредба. Налице са доказателства за неспазване на изискването за поименно гласуване, въпреки, че би следвало резултатите от него да се инкорпорират в съдържанието на самия протокол, а не под формата на отделен списък. Неформално невключването на тези резултати в самия протокол е нарушение на процедурното правило, издадено в противоречие с процесуално и материалноправните законови и подзаконови норми.
   На следващо място, от поименното гласуване в приложената към протокола форма не се установява действителната воля на Общинския съвет, като Решението е взето при нарушаване на процесуалното право. Общинският съвет е колективен орган и за да е валидно взетото от него решение, заседанието следва да се проведе при участие на определения в ЗМСМА брой общински съветници, както и с необходимото мнозинство. Според табличната форма към Протокола, решението е прието с три гласа “за”, „против” – пет „въздържал се” – шест, при общ брой на общинските съветници - 14. Следователно, така прието Решение №632/13.02.2014 г. е нищожно, тъй като не е взето с необходимото квалифицирано мнозинство – с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници, съгласно специалната норма на ЗМСМА. Т.е. при тази ситуация общинският съвет не е формирал действително волеизявление.
   С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение № 632/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня е незаконосъобразно.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 632/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 2014-03-03 22:00:00
Променена: 2020-04-07 14:06:05