Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (642)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (642)

Със Заповед № АК-01-ЗД-63/28.02.2014 г. Областния управител връща Решение № 642/13.02.2014г. на Общински съвет Павел баня.
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Павел баня, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с основание 21, ал. 1, т. 6 и в изпълнение на изискванията на чл.127, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси одобрява разпределението на постъпленията от продажба на нефинансови общински активи и от приватизация за 2014 година в размер на 95 280 лева, определена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година.
   Като правно основание за приемане на Решение № 642 Общинския съвет посочва чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл.127, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси.
   Правното основание, посочено в решението – чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, кореспондира с чл.27, ал.5 от ЗМСМА и не е отразено в табличната форма.
   Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приемане на отчета за изпълнението му.
   Решението за одобряване разпределението на постъпленията от продажба на нефинансови общински активи и от приватизация е в размер на 95 280 лева, определена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година е разгледано от Общинския съвет съгласно чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА.
   Съгласно изискванията, регламентирани в разпоредбата на чл.27 ал.5 от ЗМСМА решението трябва да се приеме с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. Видно от протокола, решението е взето, без да са спазени изискванията на чл.27, ал. 5 от ЗМСМА. В същия не се съдържат данни за начина, по който е взето решение и по-конкретно дали това е станало чрез поименно гласуване, каквото, съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА, следва да да бъде отразено в същия протокол. Следователно не е спазено правилото, регламентирано в чл.27, ал. 5 от ЗМСМА относно приемане на решения с поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието.
   С оглед липсата на такова отразяване може да се направи извода, че процесният акт е приет в нарушение на така цитираната нормативна разпоредба. Не са налице доказателства за спазване на изискването за поименно гласуване, въпреки, че би следвало резултатите от него да се инкорпорират в съдържанието на самия протокол, а не под формата на отделен списък. Неформално невключването на тези резултати в самия протокол е нарушение на процедурното правило, издадено в противоречие с процесуално и материалноправните законови и подзаконови норми.
   С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение № 642/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня е незаконосъобразно.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 642/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 2014-03-03 22:00:00
Променена: 2020-04-07 14:03:16